Розділи економіки

Напрями зниження собівартості на промислових підприємствах України

В умовах ринкової економіки, коли головною метою підприємств є прагнення до одержання максимального прибутку, зниження собівартості продукції стає головним чинником на шляху його підвищення.

Успіх в конкурентному ринковому середовищі досягають лише ті підприємницькі структури, які спроможні мінімізувати свої витрати, тим самим знизивши собівартість товару, забезпечуючи при цьому його високу якість. Проблема підвищення ефективності діяльності підприємств стала особливо актуальною в останні роки, коли світову економіку охопила фінансово-економічна криза і підприємства, щоб не стати банкрутами, змушені істотно знижувати свої витрати [13].

Основною метою діяльності будь-якого підприємства, в тому числі промислового, є досягнення перевищення його доходів над витратами, тобто одержання прибутку. Для досягнення цієї мети адміністрації промислового підприємства необхідно розрізняти причини зростання та зменшення тих чи інших складових витрат, що дасть змогу вчасно реагувати на відповідні зміни. При цьому, досягнення поставленої мети визначається двома основними принципами: принципом мінімізації, що припускає досягнення визначеного результату при найменших витратах; і принципом максимізації, що припускає досягнення найбільшого результату при заданому обсязі витрат [31].

У країнах з різним рівнем розвитку економіки структура собівартості представлена по-різному. В Україні найбільші витрати спрямовані на сировину і матеріали, в той час як в Німеччині та США даний показник є у два рази меншим. З іншої сторони, в розвинених країнах у два рази більшу частину, ніж в Україні, займають витрати на оплату праці, а відрахування на соціальні потреби у чотири рази перевищують українські показники (табл. 5). З цього випливає, що необхідно оптимізувати структуру собівартості так, щоб можна було знайти шляхи і резерви зниження собівартості [13].

витрата промисловий підприємство собівартість

Таблиця 5 - Структура витрат промислового підприємства, %

Елементи витрат

Україна

Німеччина

США

1. Витрати на сировину та матеріали

67

36

34

2. Витрати на оплату праці

13

25

26

3. Амортизація

11

14

16

4. Витрати на соц. Потреби

5

20

20

5. Інші витрати

4

5

4

Значну частку у структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому, актуальним завданням є зниження трудомісткості продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, скорочення чисельності адміністративно-обслуговуючого персоналу. Зі зростанням продуктивності праці скорочуються витрати підприємства у розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати у загальній структурі витрат. Зазначених вище завдань можна досягти шляхом застосування різних способів, серед яких основними є механізація і автоматизація виробництва, розробка і використання прогресивних високопродуктивних технологій, заміна і модернізація застарілого обладнання. Проте, самі лише заходи щодо вдосконалення використовуваної техніки і технології не дадуть належної віддачі без поліпшення виробництва і праці.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Системи інвестицій поняття, структура, принципи функціонування
Процес розвитку ринкових відносин зумовлює необхідність подальшого дослідження організаційно-економічних умов здійснення інвестиційної діяльності, формування і використання інвестиційного потенціалу та удосконалення методів забезпеченн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.