Розділи економіки

Сутність та класифікація витрат підприємства

Будь-яка діяльність, у тому числі виробнича, супроводжується процесом використання ресурсів. У виробничій діяльності ці ресурси називають факторами виробництва, до яких належить сировина, матеріали, праця, засоби виробництва, у тому числі машини, устаткування, споруди тощо. Необхідні ресурси підприємство купує на ринку чи створює самостійно, після чого використовує їх у своїй операційній діяльності. Оскільки потреба в ресурсах постійна, то їх відтворення здійснюється регулярно згідно з тривалістю операційного циклу й оборотністю. Кошти підприємства, які спрямовуються на формування потрібних ресурсів та їх використання, утворюють його витрати [11, с. 5].

В економічній літературі зустрічається багато визначень терміна «витрати». При всьому розмаїтті трактувань економічної сутності категорії «витрати» їх можна згрупувати у дві великі групи - трактування витрат із точки зору економічної теорії або бухгалтерського обліку, які суттєво різняться між собою (див. Додаток А)[12] Кожну групу поєднує також час виникнення витрат та мета формування інформації про них. Часом виникнення «витрат першої групи» можна вважати момент реального споживання ресурсів, виконаних робіт чи послуг, який зазвичай супроводжується відтоком коштів з підприємства. «Витрати другої групи» настають у момент документально оформленого факту зменшення активів чи збільшення зобов’язань, при чому витрачання грошових коштів підприємства не вважаються витратами. Як економічна категорія, витрати є вираженням у грошовій формі вартості ресурсів підприємств, підприємців та інших суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію продукції [35, с. 9]. «Витрати з точки зору економічної теорії» формуються з метою подання інформації для прийняття управлінських рішень стосовно їхнього планування, аналізу, а також ціноутворення. «Витрати з точки зору бухгалтерського обліку» розкривають інформацію про діяльність підприємства, яку можна отримати з оприлюдненої фінансової звітності [12].

Витрати виникають на всіх етапах виробничого процесу. Тому, для розуміння того, як саме управляти ними, їх необхідно класифікувати. Існує безліч класифікацій витрат за різними ознаками. Класифікація витрат є дуже важливою для розуміння того, як ними управляти. Враховуючи те, що поділ витрат спрямований на вирішення найрізноманітніших завдань управління, в літературі зустрічаються різноманітні групування видів витрат за ознаками їх класифікації.

Найчастіше зустрічається класифікація витрат залежно від цілей управління за трьома напрямами, що представлено в табл. 1 [ 16, 17, 20].

Таблиця 1 - Напрями класифікації витрат

Напрями класифікації

Види витрат

1.Витрати для визначення собівартості продукції і отримання прибутку, оцінки запасів.

Вхідні, спожиті; витрати на продукцію, витрати на прибуток; основні, накладні; прямі, непрямі; одноелементні, комплексі та ін.

2.Витрати для прийняття управлінських рішень і планування

Постійні, змінні; продуктивні, непродуктивні; релевантні, не релевантні (безповоротні); середні, граничні та ін.

3. Витрати для здійснення процесу контролювання і регулювання

Регульовані, нерегульовані; постійні, змінні; нормовані, ненормовані; ті, що плануються, ті, що не плануються та ін

Змінні витрати - це витрати, що змінюються залежно від зміни обсягу виробництва (на сировину, матеріали, комплектуючі вироби, заробітну плату робітників та ін.). Залежно від процентного співвідношення зміни величини витрат і зміни обсягу виробництва змінні витрати поділяють на пропорційні і непропорційні. Пропорційні витрати змінюються прямо пропорційно стосовно зміни обсягу виробництва. Це можуть бути витрати на сировину, основні матеріали та інші, тобто прямі витрати. Непропорційні витрати поділяються на прогресивні і дегресивні. Прогресивні витрати зростають більшими темпами, ніж обсяг виробництва (доплати за роботу у святкові дні, оплата простоїв, додаткові торгові і рекламні витрати та ін.) Дегресивні витрати зростають меншими темпами, ніж обсяг виробництва (витрати на допоміжні матеріали, заробітна плата допоміжних робітників та ін.). Постійні витрати - це витрати, що залишаються незмінними із зміною обсягу виробництва (витрати на оплату праці управлінського персоналу, оренду приміщень та ін.). Змішані витрати - це витрати, що містять елементи як змінних, так і постійних витрат (оплата за телефон та ін.).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.