Розділи економіки

Технологічне оновлення виробництва як засіб інноваційного розвитку вітчизняних підприємств

Сьогодні велика кількість вітчизняних виробництв потребує масштабної реконструкції та технічного переоснащення. Технологічна база підприємств України в цілому задовольняє лише базові потреби економіки та населення у споживанні. Рівень технологічного устаткування, показники якості та ефективності задоволення потреб, техногенного навантаження на довкілля не відповідають сучасним вимогам.

Незадовільний стан техніко-технологічної бази пояснюється недостатнім рівнем інвестування, низьким рівнем тарифів на соціально значимі заходи, що підлягають державному регулюванню; обмеженим фінансуванням з державного та місцевих бюджетів; відсутністю коштів на просте відтворення основних фондів внаслідок заниження їх вартості та недостатнього рівня амортизаційних відрахувань. Нестача інвестицій призвела до стрімкого старіння техніко-технологічної бази підприємств, що зумовлює невідповідність рівня вітчизняних підприємств, а отже і вітчизняної продукції, європейським вимогам[7].

Досвід більшості розвинених країн свідчить, що понад 80% зростання ВВП забезпечуються технологічними нововведеннями, які здійснюються через технічне переозброєння виробництва. Активізація інноваційної діяльності сприяє вирішенню проблеми оновлення техніко-технологічної бази та її переведенню на якісно новий рівень із залученням досягнень науки. Цей процес передбачає використання нових рішень у галузі технології, техніки, організаційних форм і економічних методів господарювання. Науково-технічний прогрес, його темпи і соціально-економічні результати визначають потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва.

Технологічні інновації передбачають проведення комплексу робіт, спрямованих на створення і освоєння нових видів продукції, а також на технологічні зміни продукції. Серед основних елементів оновлення технології виробництва першочергове значення має впровадження у виробництво нових засобів праці, нової техніки. Наступним важливим напрямком розвитку є впровадження нових технологічних процесів. Впровадження нової техніки та технологій тягне за собою необхідність розвитку персоналу, а також форм організації та управління підприємством, що сприятиме підвищенню продуктивності праці та рентабельності виробництва,а також зниженню собівартості продукції. Слід відмітити, що описана вище послідовність оновлення основних елементів технології виробництва повинна супроводжуватися підвищенням ролі у виробництві науки та інформації, що має відобразитися у розвитку діяльності відділу НДДКР[5].

Основними етапами технологічного оновлення виробництва є:

оцінка поточного стану технологічного оснащення підприємства;розробка можливих альтернативних стратегій підвищення технологічного рівня виробництва;

прийняття управлінських рішень щодо вибору стратегії технологічного

оновлення;

контроль процесу впровадження обраної стратегії (перевірка наявності

відхилень фактичних показників діяльності підприємства від запланованих на етапі вибору стратегії);

коригування стратегії у відповідності до реальної динаміки розвитку підприємства (при наявності значних відхилень між плановими та фактичними показниками).

В залежності від рівня розвитку основних елементів технології виробництва підприємства технологічне оновлення може мати певні особливості. Для підприємств, які забезпечені збалансованою структурою технології виробництва на достатньо високому рівні, технологічне оновлення має здійснюватися більш швидкими темпами, у порівнянні із підприємствами інших груп. Для підприємств, що мають незбалансовану технологічну структуру необхідно, перш за все, вирівняти диспропорції розвитку, а потім розвивати нову технологію виробництва. Для підприємств з низьким рівнем технології виробництва першочерговим завданням є виживання та підвищення конкурентоспроможності. Технологічне оновлення виробництва в даному випадку повинно відбуватися незначними темпами.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва
Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. ...

Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування
Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства - розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.