Розділи економіки

Аналіз витрат підприємства

інші витрати операційної діяльності.

До витрат фінансової діяльності відносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою, а також витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Витрати інвестиційної діяльності включаються в себе витрати на капітальне будівництво, придбання та виготовлення основних засобів, нематеріальних активів, придбання довгострокових та поточних фінансових інвестицій, а також витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів і фінансових інвестицій.

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

До витрат від надзвичайних подій належать:

- витрати від стихійного лиха;

- витрати від техногенних катастроф та аварій;

інші надзвичайні витрати.

Зазначені витрати можуть бути частково відшкодовані страховою організацією (якщо майно було застраховано), з бюджету та іншими сторонніми організаціями.

Розглянемо основні статті витрат підприємства, що аналізується, за 4 роки (таблиця 2.8).

На основі аналізу даних таблиці можна зробити наступні висновки:

Витрати ДС - Микитівка у 2009 році зросли порівняно з 2006 роком на 10906,2 тис.грн або на 60,82%.При цьому,якщо в 2008 році зростання склало 4931.2 тис.грн або 24.34%,то в 2009 році витрати дещо знизились - на 713.7 тис.грн або 97.17%.

В 2007 році порівняно з попереднім роком експлуатаційні витрати збільшились на 5264,2 тис.грн, в зв’язку з приєднанням станцій Артемівськ-2 та Ступки, утому числі по елементах витрат:

по заробітній платі на 3413,4 тис.грн;

по нарахуванням на 1298,0 тис.грн;

по матеріалам на 53,5 тис.грн, за рахунок придбання бланків та башмаків;

по амортизації на 178,9 тис.грн, за рахунок прдбання батерейок до радіостанцій та башмаків.

У порівнянні з 2007 роком експлуатаційні витрати в 2008 році збільшились на 5135,6 тис.грн (28.98%),у тому числі по елементах витрат:

- по заробітній платі на 3344,1 тис.грн, за рахунок підвищення заробітної плати в 2008 році;

- по нарахуванням на 1279,4 тис.грн або 30.85%;

-по електроенергії на 209.4 тис.грн,що склало 30.06%,за рахунок підвищення ціни за 1 кВт на 15,72 коп.;

-по амортизації на 16 тис.грн, або 3,94%,за рахунок підвищення ціни за 1 башмак на 40 грн;

Таблиця 2.8 - Аналіз статей витрат ДС Микитівка за 2007-2009 рр

Показники

Роки

Відхилення

2006

2007

2008

2009

Абсолютне

Відносне

2007/06

2008/07

2009/08

2009/06

2007/06

2008/07

2009/08

2009/06

Експлуатаційні витрати у т.ч. фонд оплати праці нарахування матеріали паливо електроенергія амортизація інші

12459,2 7453,9 2848,9 192,8 252,8 452,6 227,0 1031,2

17723,4 10867,3 4146,9 246,3 224,1 696,7 405,6 1136,2

22859,0 14211,4 5426,3 207,7 156,4 906,1 421,6 1529,5

22924,1 14192,9 5421,1 269,2 197,7 920,0 418,9 1504,3

5264,2 3413,4 1298,0 53,5 -28,7 244,1 178,6 105,0

5135,6 3344,1 1279,4 -38,6 -67,7 209,4 16,0 393,3

65,1 -18,5 -5,2 61,5 41,3 13,9 -2,7 -25,2

5200,7 3325,6 1274,2 22,9 -26,4 223,3 13,3 368,1

142,25 145,79 145,56 127,75 88,65 153,93 178,68 110,18

128,98 130,77 130,85 84,33 69,79 130,06 103,94 134,62

100,28 99,87 99,9 129,61 126,41 101,53 99,36 98,35

129,34 130,6 130,73 109,3 88,22 132,05 103,28 132,4

Витрати від підсобно-допоміжної діяльності у т.ч по вантажній службі по пасажирському господарству

635,1 103,6 531,5

266,8 114,5 152,3

167,8 167,8 -

23,1 23,1 -

-368,3 10,9 -379,2

-99,0 53,3 -

-144,7 -144,7 -

-612,0 -91,4 -

42,01 110,52 28,65

62,89 146,55-

13,77 13,77-

8,66 20,17-

Витрати від операційної діяльності

477,7

1115,8

525,1

544,3

638,1

-590,7

19,2

67,4

233,58

47,06

103,66

117,23

Адміністративні витрати

-

1427,7

1758,5

1061,2

-

330,8

-697,3

-

-

123,17

60,35

-

Усього витрат

13572,0

20260,7

25191,9

24478,2

6688,7

4931,2

-713,7

10906,2

149,28

124,34

97,17

160,82

 
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Макроекономічна політика у відкритій економіці
Метою роботи є вивчення дії макроекономічної політики у відкритій економіці. Предметом дослідження курсової роботи є підстава взаємодії основних макроекономічних механізмів за умов відкритої економіки. Актуальність обраної теми ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.