Розділи економіки

Показники прибутку підприємства

У теорії аналізу існують різні підходи до класифікації видів прибутку. Зокрема, показники прибутку можна згрупувати за такими ознаками:

Таблиця 1.1 - Класифікація показників прибутку.

Класифікаційна ознака

Вид прибутку

за видами господарської діяльності

- прибуток від основної (операційної) діяльності; - прибуток від інвестиційної діяльності; - прибуток від фінансової діяльності.

за складом елементів, що включають

- валовий прибуток; - прибуток від продажу; - прибуток до оподатковування;- чистий прибуток

за джерелами формування

- прибуток від реалізації продукції й послуг; - прибуток від реалізації майна; - операційний прибуток;- позареалізаційний прибуток.

за характером оподатковування

- оподатковуваний прибуток - не оподатковуваний податком прибуток

за періодичностю

- регулярний прибуток;- надзвичайний прибуток.

за ступенем обліку інфляційного фактору

- номінальний прибуток; - реальний прибуток, скоректований на величину інфляції у звітному періоді.

за економічним змістом

- бухгалтерський прибуток; - економічний прибуток

за характером використання (чистий прибуток):

- капіталізований (нерозподілений) прибуток; - споживаний прибуток.

Розглянемо кожен з видів прибутку більш детально:

За видами господарської діяльності:

- прибуток від основної (операційної) діяльності - алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Тобто, прибуток від операційної діяльності є різницею між валовим прибутком, збільшеним на інші операційні доходи, і адміністративними витратами та витратами на збут [ковальова];

прибуток від інвестиційної діяльності - характеризує підсумковий фінансовий результат від операцій по придбанню (спорудженню, виготовленню) і продажу основних фондів, нематеріальних активів і інших необоротних активів, а також короткострокових фінансових інвестицій, які не є еквівалентами коштів;

- прибуток від фінансової діяльності - характеризує фінансовий результат операцій, які приводять до зміни розміру й складу власного капіталу й позичок підприємства (залучення додаткового акціонерного або пайового капіталу , емісії облігацій і інших боргових цінних паперів, залучення кредиту в різних його формах, погашення зобов'язань по основному боргу тощо).

2 За складом елементів, що включають:

- валовий прибуток (збиток) - розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

- прибуток від продажу - є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою та її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору);

прибуток до оподатковування - різниця між виручкою від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за мінусом непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) і витратами підприємства;

чистий прибуток (збиток) - розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

3 За джерелами формування:

- прибуток від реалізації продукції й послуг - є основним його видом на підприємстві, безпосередньо пов'язаним з галузевою специфікою діяльності. Аналогом цього терміна виступає термін «прибуток по основній діяльності». В обох випадках під цим прибутком розуміється результат господарювання по основній виробничо-збутовій діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації продукції складається з прибутку у нереалізованих залишках річної продукції на початок року, прибутку від випуску товарної продукції звітного періоду та прибутку у залишках нереалізованої продукції на кінець року.

- прибуток від реалізації майна - являє собою фінансовий результат, не зв'язаний з основними видами діяльності підприємства. Він відбиває прибуток (збиток) від іншої реалізації, до якого відноситься продаж на сторону різних видів майна, що числиться на балансі підприємства;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.