Розділи економіки

Технічне переоснащення підприємства із застосуванням інноваційних технологій

Часто тягне за собою зменшення надійності, підвищену чутливість до зовнішніх негативних факторів (запиленість приміщень, вібрації, тощо);

Висока вартість предмету праці безперечно викликає за собою високу вартість обслуговування та ремонту, заміни комплектуючих, тощо.

Хоча, в той же час, вища наукоємність призводить до підвищення продуктивності праці, зменшенню негативного впливу устаткування на екологію, підвищення безпеки праці та обслуговування, тощо.

Наступні дві тенденції безпосередньо та логічно випливають з першої. Комп’ютеризація обладнання, підвищення його технологічності дає змогу більш гнучко та точно його налаштовувати, виконувати декілька видів операцій на одному й тому ж обладнання, підвищує ступінь його взаємозамінності та універсальності.

Автоматизація виробничих процесів, перехід більшої частини на потокове виробництво викликають за собою все більшу інтеграцію обладнання. Все частіше можна спостерігати, що конвеєрні лінії одночасно виконують цілу низку операцій, починаючи з виробництва продукції, закінчуючи її сортуванням та пакуванням. Особливо помітним це є в харчовій галузі.

Під автоматизацією виробництва розуміють процес, під час якого всі або переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і здійснюються без його особистої участі, крім функції налагодження, нагляду і контролю [11, с. 344].

При цьому виділяють наступні етапи автоматизації виробництва [11, с. 345]:

Перший етап характеризується автоматизацією окремих операції або їх групи з повним або частковим вивільненням робітника від виконання трудомістких, шкідливих, монотонних операцій. Для цього створюються напівавтомати й автомати;

Другий етап розвитку автоматизації характеризується впровадженням автоматичної лінії - автоматичної системи машин, що розташовані за ходом технологічного процесу, яка здійснює без безпосередньої участі людини у визначеній послідовності і в заданому ритмі технологічні операції з виготовлення продукції. За робітником залишається виконання функцій налагодження та управління;

Для третього етапу розвитку автоматизації характерна поява електронно-програмного управління: були створені верстати з ЧПУ, обробні центри і автоматичні лінії, оснащені обладнанням з програмним управлінням;

Четвертий етап розвитку автоматизації пов’язаний з новими можливостями ЧПУ, які базуються на застосуванні мікропроцесорної техніки, що дало змогу створити принципово нову систему машин, яка поєднує в собі високу продуктивність автоматичних ліній з вимогами гнучкості виробничого процесу;

П’ятий етап автоматизації характеризується створенням комплексно-автоматизованих дільниць, цехів і заводів у цілому з використанням електронно-обчислювальної техніки та комп’ютерних систем.

Для більш поглибленого розуміння наведеної класифікації необхідно розглянути наступні визначення[11, с. 345]:

Напівавтомат - машина, цикл роботи якої переривається автоматично після завершення виконання операції і для його поновлення необхідно втручання робітника;

Автомат являє собою саморегулюючу робочу машину, що здійснює всі елементи обробки, крім контролю і налагодження;

Автоматична лінія - це система керуючих пристроїв та машин-автоматів, які розміщені за ходом технологічного процесу й об’єднані автоматичними механізмами та пристроями для транспортування, накопичення заділів, усування відходів, зміни орієнтації. Можливі варіації організації лінії, в залежності від жорсткості зв’язку окремих її елементів, тощо.

При застосуванні автоматів і напівавтоматів для виконання окремих операцій створюється частковий автоматизований виробничий процес з використанням принципів непотокових методів організації виробництва, організується багатоверстатне обслуговування.

Логічним також є те, що при модернізації окремих ланок виробничого процесу є недоцільним розглядати економічний ефект лише для неї. Виробництво (а з даної точки зору, перетворення) є цілісною підсистемою більш загальної динамічної системи, яку являє собою підприємство. Тобто, плануючи нововведення, переоснащення чи модернізацію окремої ланки процесу, необхідно детально розглянути вплив наших дій на систему загалом. Для подібного аналізу доцільно обрати декілька варіантів оновлення, та, внаслідок даних, отриманих в результаті аналізу, обрати найбільш доцільний із них [12, с. 216-217].

Як вже говорилося вище, переоснащення підприємства обов’язково тягне за собою економічні затрати. Виходячи з цього, постає ще один, та, мабуть, один із самих важливих, економічний аспект. Для фінансування діяльності необхідні певні стабільні джерела коштів. Відомо, що є два типи джерел: власні та залучені. Для того, щоб обрати тип фінансування, необхідно детально оцінити масштаби змін та пов’язаних з ними затрат, можливі ризики, тощо. Безперечно, заміна устаткування всього виробничого процесу вимагає значних капіталовкладень, що робить доцільнішим залучення коштів зі сторонніх джерел; в той же час, оновлення лише певної ланки виробничого ланцюга підприємство може здійснити за рахунок власних коштів, отриманих внаслідок здійснення господарської діяльності.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Роль держави в економіці
Головна мета курсової роботи — розкриття співвідношення між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Йдеться про одну із найскладніших проблем, яку кожна ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.