Розділи економіки

Технічне переоснащення підприємства із застосуванням інноваційних технологій

Технічне переоснащення діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне. Технічне переоснащення здійснюється без розширення виробничих площ [8].

Виходячи з даного визначення, переоснащення підприємств тягне за собою цілу низку факторів, які потрібно проаналізувати перед тим, як його проводити. Найвагомішими з них є:

Необхідність вкладення грошових коштів у здійснення проекту переоснащення підприємства;

Придбання ліцензій та патентів (в разі потреби) на застосування нових технологій;

Проектування розміщення нового обладнання та схеми його обслуговування на уже існуючих виробничих площах;

Підготовка наявного чи набір нового персоналу, кваліфікація якого дозволяє працювати за нових умов;

Аналіз економічної доцільності та прогнозування економічного ефекту від переснащення;

Утилізація чи перепродаж технічного забезпечення, що використовувалося раніше.

Інтенсифікація - відтворювальний процес, що сприяє виявленню нових виробничих можливостей, наявних і знову впроваджених коштів виробництва. К. Маркс, характеризуючи розширене відтворення, писав: "Через певні проміжки часу відбувається відтворення, і до того ж - якщо розглядати його з суспільної точки зору, - відтворення в розширеному масштабі: розширеному екстенсивно, якщо розширюється тільки поле виробництва; розширеному інтенсивно, якщо застосовуються більш ефективні засоби виробництва [9, с.193]. Це положення розкриває сутність двох способів розширеного відтворення: на основі техніки і технології з незмінними характеристиками і на основі більш досконалої і продуктивної техніки і технології.

Таким чином, інтенсифікація виробництва являє собою двоєдиний процес, вихідним моментом якого виступає впровадження нових засобів виробництва з подальшим зростанням ступеня використання всієї сукупності елементів продуктивних сил, що знаходить вираз у підвищення ефективності виробництва.

Характерною особливості інтенсифікації в сьогоднішніх умовах є не лише підвищення продуктивності виробництва. Новітні технології все частіше передбачають собою якомога більшу економію електричної та інших видів енергії, екологічність процесу виробництва та суміжних з ним процесів, максимальну безпечність для виробничого персоналу, тощо.

Варто також зазначити, що використання нової техніки не завжди передбачає застосування нової технології. В світовому досвіді інколи навіть були випадки, коли нову технологію застосовували на старому обладнанні.

Техніко-технологічна база підприємства - це сукупність найбільш активних його елементів, яка визначає технологічний спосіб одержання продукції, що здійснюється за допомогою машинної техніки (обладнання, приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних, діагностичних, інформаційних засобів, організованих у технологічні системи (лінії) виробничих підрозділів і підприємства вцілому [10, с. 196].

Оновлення техніко-технологічної бази часто може торкатися лише певних родів його діяльності, чи ж якихось окремих операцій в ланці виготовлення продукції. Частіше всього, підприємство модернізує свої, так звані, «слабкі місця», за рахунок чого відчутно підвищується загальна ефективність та продуктивність виробничо-збутового процесу.

Враховуючи сучасні умови діяльності підприємства (динамічність середовища, стрімкий розвиток науки, тощо), варто враховувати наступні тенденції, що прослідковуються в якісному розвитку виробництва 1[10, с. 196]:

Підвищення наукоємності засобів праці;

Зростання масштабів і розширення спектру застосування сучасної мікроелектронної техніки та комп’ютерних технологій, устаткування;

Перетворення засобів праці на цілісність більш високого порядку й трансформація в усе більш універсальні системи (гнучкі виробництва);

Поглиблення інтеграції окремих елементів ТТБ та організаційно-управлінських компонентів виробництва;

Підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних систем, перехід до гнучкої і повної автоматизації всього виробничого процесу, що зумовлено їх кількісним різноманіттям та зменшенням серійності.

На мою думку, слід розглянути більш детально кожну із перерахованих тенденцій.

З економічної точки зору, підвищення наукоємності засобів праці викликає за собою цілий ряд факторів, які можна назвати деякими «незручностями». Це, наприклад:

Значно підвищує вартість засобів праці;

Викликає необхідність залучати дорогий висококваліфікований персонал для обслуговування;

Складність монтажу та демонтажу;

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Міжнародна економічна система та її головні елементи
На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.