Розділи економіки

Особливості тінізації економіки України

Кризові явища 2008-2009 рр. негативно вплинули на дієвість важелів управління як на рівні національних економік, так і у глобальному вимірі, що спричинило послаблення важелів протидії тінізації економічних відносин. Як наслідок, стійка тенденція щодо зменшення масштабів тіньового сектору у країнах ОЕСР, яка спостерігалася, починаючи з 1999 р., змінилася, і у 2009-2010 рр. обсяги тіньової економіки збільшилися

Відмінності у структурі та функціях тіньової економіки України та країн ОЕСР зумовили формування протилежних тенденцій щодо рівня тінізації на початку кризи: за певного скорочення рівня тінізації економік країн ОЕСР обсяг тіньової економіки в Україні у 2008 р. почав різко зростати (рис. 1.3).

Рис.1.3 Обсяг тіньової економіки в Україні, % ВВП (ОЕСР - оцінки Ф. Шнайдера).

Скорочення масштабів тінізації економік країн ОЕСР на початку кризи у 2008 р. свідчить, що у цих країнах тіньова економіка виявилася механізмом адаптації до нових умов господарювання та дещо пом’якшила перепади економічної кон’юнктури. Кризові умови спонукали роботодавців до скорочення витрат, зокрема на оплату праці найманих працівників. Скороченню масштабів бізнесу, зменшенню кількості легально найманих працівників або зміні умов оплати їх праці, мають передувати відповідні процедури, що потребують певного часу. А звільнити нелегально найманого працівника можна досить швидко. Крім того, у разі, якщо офіційно найманий працівник отримує певну частку заробітної плати нелегально ("у конверті"), то позбавлення його цієї частки також не потребує додаткових процедур та витрат часу, на відміну від легальної зарплати.

Використання такого механізму суб’єктами господарювання зумовило зміну співвідношення кількості легально та нелегально найманих працівників.

Оскільки майже в усіх країнах ОЕСР основною складовою тіньової економіки є тіньова зайнятість, зменшення кількості нелегально найманих працівників щодо легально працюючих спричинило зменшення рівня тінізації економік зазначених країн.

Крім того, оскільки у країнах з класичною ринковою економікою у тіньовому секторі існує певна частка суб’єктів господарювання, діяльність яких у межах правого поля є нерентабельною, зміна економічних умов сприяла припиненню діяльності таких суб’єктів.

Як наслідок, згортання діяльності нелегально працюючих суб’єктів господарювання було швидшим, аніж у легальних підприємств.

Зазначене спричинило зміну співвідношення легально та нелегально працюючих суб’єктів господарювання, що також вплинуло на скорочення рівня тінізації економік країн ОЕСР Тенденції тінізації економіки України на початку економічної кризи є протилежними - рівень тінізації економіки України у 2008 р. збільшився на 6 в. п. Внаслідок негативних очікувань, в Україні на цьому етапі домінували процеси масового та швидкого виведення коштів у тінь з метою запобігання ймовірній втраті капіталів. Частки процесів скорочення нелегально найманих працівників та заробітної плати, яку офіційно працюючі отримували "у конвертах", були значно меншими.

Таким чином, для процесів тінізації економіки України у 2008 р. характерними були тенденції "страхування ризиків" через вилучення капіталів із легального обігу, що створило умови для поглиблення кризових явищ.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.