Розділи економіки

Соціально-економічна сутність та основні функції житлово-комунального господарства Донецького економічного району України

Найважливішою складовою частиною національної економіки і важливою соціальною сферою є житлово-комунальне господарство (ЖКГ), яке безпосередньо щоденно торкається кожного громадянина. На сьогодні ЖКГ відноситься до найбільш проблемних галузей в Україні.

Ключовою проблемою державного управління на етапі реформування ЖКГ є запровадження нових форм управління житлово-комунального господарства на рівні територіальних громад, зокрема, делегованого управління, а також впровадження системи договірних відносин, зумовлених появою у цій сфері господарюючих суб’єктів різних організаційно-правових форм [15, c.3].

Так, Законом України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 р. житлово-комунальні послуги визначаються як результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил [21, с. 2].

Сьогодні прийнята та діє програма, яка закріплена у Законі України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки". Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у житлобудування.

Неефективність реформування галузі призвела до критичного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств. Недосконалість системи управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, а також системи регулювання природних монополій призвела до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати за ринкових умов і надавати споживачам послуги належної якості [22]. Мета Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Законом України "Про житлово-комунальні послуги" [21] визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їх виробниками, виконавцями і споживачами, а також їх права та обов’язки. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг [17].

Підприємства житлово-комунального господарства України виробляють понад сорок видів послуг, експлуатують значну частину державних основних засобів, забезпечують робочими місцями 5 % працездатного населення країни. Вони мають вагоме суспільне значення. Тому стан підприємств житлово-комунального господарства істотно впливає не лише на забезпечення нагальних потреб населення, але й на створення необхідних умов для функціонування всього господарського комплексу. Наростання кризових тенденцій у сфері ЖКГ, перетворення їх в один з основних чинників зростання соціальної напруги в Україні і загрози підтримки нормального життєзабезпечення є незаперечним фактом. Основними недоліками функціонування ЖКГ є: низька якість житлово-комунальних послуг; зношеність і застарілість обладнання й технологій; непрозорість формування цін на послуги; незавершеність приватизації житлового фонду; заборгованість населення перед підприємствами ЖКГ; недосконалість нормативно-правового регулювання діяльності ЖКГ та ін.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Міжнародний ринок туристичних послуг України
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.