Розділи економіки

Оцінка фінансового стану підприємства та її значення

У сучасній практиці управління корпоративними фінансами важливе місце займає проблема якісного і кількісного обґрунтування управлінських фінансових рішень, прийняття яких неможливе без використання ефективної оцінки. Проблемами комплексної оцінки фінансового стану підприємства займаються давно, однак на даний час немає єдиного підходу до вирішення поставлених завдань.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства являє собою характеристику діяльності підприємства, одержану при дослідженні сукупності показників, які визначають більшість економічних процесів і вміщують узагальнені дані про виробництво і фінансовий стан підприємства. За допомогою комплексної оцінки можна оцінити ефективність використання ресурсів підприємства, власного та залученого капіталу, необоротних та оборотних активів [23, с. 276-309].

Головною метою оцінки фінансового стану підприємства є своєчасне виявлення та усунення недоліків і пошук резервів у його фінансовій діяльності. Звідси випливають основні завдання: визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються на основі дослідження динаміки абсолютних та відносних фінансових показників і розподіляються на такі аналітичні блоки:

структурний аналіз активів і пасивів підприємства;

аналіз фінансової стійкості;

аналіз платоспроможності (ліквідності);

аналіз необхідного приросту власного капіталу.

Поряд з головною метою є й інші, а саме: пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності, підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку (як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами).

Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства є:

- баланс (форма №1);

- звіт про фінансові результати (форма №2);

звіт про рух грошових коштів (форма №3);

звіт про власний капітал (форма №4);

звіт з праці;

примітка до фінансової звітності (форма №5);

звіт про дебіторську та кредиторську заборгованості;

планова документація;

матеріали маркетингових досліджень.

Аналіз фінансового стану проводиться за такими показниками:

1) коефіцієнт автономії (Кавт) як відношення власних джерел до валюти (підсумку) балансу:

або

. (1.1)

Критичне значення коефіцієнта автономії Кавт>0,5.

2) коефіцієнт стабільності (залучення) (Кф.с), який характеризує співвідношення власних та залучених джерел фінансових ресурсів:

або

(1.2)

Нормативне значення коефіцієнта фінансової стабільності Кф.с=>1.

3) коефіцієнт фінансового левериджу, який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань:

або (1.3)

Нормативне значення Кф.л=>0,5.

4) коефіцієнт фінансової незалежності, який характеризує співвідношення залучених джерел до власного капіталу:

або (1.4)

Нормативне значення Кф.н=<1.

5) коефіцієнт маневреності власних джерел, який характеризує відношення різниці власного капіталу і необоротних активів до власного капіталу:

; або

(1.5)

Нормативне значення Кман.>0,5.

6) загальний коефіцієнт платоспроможності дає загальне уявлення про ліквідність балансу підприємства:

або

(1.6)

7) коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності активів, вказуючи на те, скільки гривень поточних активів припадає на одну гривню поточних зобов’язань:

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Неокейнсіанство та його особливості
Теорія ефективного попиту Дж. М. Кейнса, викладена в його книзі "Загальна теорія зайнятості, відсотка й грошей" (1936), стала найбільш важливою, революційною подією в історії економічної думки Заходу міжвоєнних років. Концеп ...

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.