Розділи економіки

Шляхи підвищення та проблеми рентабельності та ліквідності ТДВ «Трембіта»

Основними проблемами рентабельності та ліквідності ТДВ «Трембіта» в період 2010-2011рр. є :

низький рівень рентабельності активів;

низький рівень рентабельності власного капіталу;

низький рівень рентабельності реалізації продукції;

низьке значення коефіцієнта абсолютної ліквідності (0,1-0,12), що зумовлює необхідність на підприємстві збільшення кількості абсолютноліквідних активів.

Шляхи підвищення рентабельності підприємств:

зростання капіталовкладень із середнім темпом, не нижчим ніж 9-10% на рік;

підвищення норми нагромадження основного капіталу;

формування загальнодержавної системи технологічних кластерів, що мають особливе значення в сфері критичних технологій, для радикального зниження енергомісткості основних виробничих галузей України, обороноздатності. Вони є базою для технологічного оновлення виробництва, доведення його до конкурентноспроможного рівня.

нарощувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг;

здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників;

зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції, тобто знижувати її собівартість;

з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є в розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові ресурси;

кваліфіковано, зі знанням справи здійснювати цінову політику, оскільки на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни;

грамотно будувати договірні відносини з постачальниками, посередниками, покупцями;

вміти найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту;

вироблення тільки тієї продукції, що безумовно буде купуватися, при цьому підприємству потрібно згрупувати свою продукції за ознакою рентабельності та зосередити свою увагу на тій продукції, яка є високорентабельною. Також потрібно покращувати продукцію з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну продукцію зняти з виробництва;

організовувати виробничий процес так, щоб він був пристосований до швидкої переналадки;

постійно вести наукові дослідження з аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів;

приділяти більше уваги дизайну продукції, упаковці, а також рекламі. Адже реклама є дуже важливим засобом доведення інформації про підприємство, та про продукцію, яка ним виготовляється, до відома споживачів. Реклама повинна бути ефективною, тобто вона повинна сприяти існуванню зворотного зв’язку, який іде від споживача, на якого направлена інформація, до підприємства-відправника інформації.

підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Це можна досягнути за рахунок зниження собівартості, покращення дизайну, зовнішнього вигляду продукції;

усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені, неустойок);

чітке і своєчасне виконання угод з поставок продукції;

підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію, але так, щоб ці ціни відповідали якості продукції [4].

Для покращання показників ліквідності підприємства запропонуємо такі заходи:

. З метою підвищення показників ліквідності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів.

. Аналіз активів підприємства дозволив виявити негативне явище збільшення дебіторської заборгованості підприємства.

. Крім того для більш підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

Оптимізація ліквідності підприємства реалізується з допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації - системи заходів спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого - на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання.

Фінансові зобов'язання підприємство може зменшити за рахунок:

зменшення суми постійних витрат (в тому числі витрат на утримання управлінського персоналу);

зменшення рівня умовно-змінних витрат;

продовження строків кредиторської заборгованості за товарними операціями.

Збільшити суму грошових активів, що можна за рахунок:

рефінансування дебіторської заборгованості (шляхом факторингу, врахування та дисконтування векселів, форфейтингу, примусового стягнення);

прискорення оборотності дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту);

оптимізація запасів товарно-матеріальних цінностей (шляхом встановлення нормативів товарних запасів методом техніко- економічних розрахунків);

скорочення розмірів страхових, гарантійних та сезонних запасів на період перебування підприємства у фінансовій кризі [2].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Податок на прибуток
Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни в цілому. Тому дотримання платниками податків податкової дисципліни потр ...

Ритмічність та сезонність виробництва
Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постач ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.