Розділи економіки

Шляхи підвищення та проблеми рентабельності та ліквідності ТДВ «Трембіта»

Звідси слідує висновок, що вирішення проблем рентабельності та ліквідності підприємства, що аналізується та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та підвищення рівня прибутковості підприємства.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумок проведеного дослідження, слід зазначити, що методичні та організаційні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства та інформаційна база оцінки набули наразі формального значення. Це проявляється у тому, що комплексний аналіз проводиться з використанням стандартних, існуючих за різних економічних умов, підходів. Не дивлячись на те, що підходи до комплексного аналізу оцінки фінансового стану пройшли певні ступені еволюції, вони і наразі ґрунтуються на визначенні стандартних показників, використанні зарубіжних дискримінантних моделей оцінки , які практично не адаптовані до сучасних умов розвитку економіки України, до діючої інформаційної бази оцінки . Також у процесі здійснення комплексної оцінки не враховуються особливості, що пов'язані із конкретною організаційно-правовою формою підприємства; порушена ієрархія зв'язків між показниками на різних рівнях управління з того приводу, що на багатьох вітчизняних підприємствах використовуються застарілі організаційні структури.

Проведений аналіз ТДВ «Трембіта» свідчить про те, що воно має стабільний фінансовий стан і є передумови для його покращення.

Заходами з покращення фінансового стану підприємства повинні бути наступні дії:

. Будь-які заходи, які приводять до підвищення ефективності роботи підприємства (підвищення рентабельності виробництва, впровадження маркетингових заходів для підвищення обсягів реалізації, виходу на нові ринки, оптимізація кадрової політики та ін.)

Ведення постійного контролю за витратами та результатами господарської діяльності: введення щоденної/щотижневої/щомісячної звітності підрозділів по статтям і розмірам витрат підрозділу та отриманим результатам, що виражаються у грошовій формі. Для аналізу звітів може бути створений окремий підрозділ, але кращим є використання окремих консультантів (можливо власних): фахівців у фінансовому менеджменті (наприклад, фінансового директора), у матеріальному постачанні, технолога, які б визначали доцільність витрат, можливість їх зменшення чи уникнення. Аналізуються можливості збільшення результату: підвищення продуктивності, підвищення прибутковості, додаткові джерела (зовнішні) отримання прибутку. Результатом аналізу мають бути рекомендації (у випадку відносної самостійності підрозділу: делегування прийняття рішень) або наказ (у випадку командного стилю управління).

Зниження запасів матеріалів і незавершеного виробництва: ліквідація (продаж) товарних запасів (можливий продаж за собівартістю або нижче собівартості для вивільнення коштів), постійне визначення запасів по частоті їх застосування, ліквідація (продаж запасів), використання яких не планується до використання у найближчий час.

Реалізація непотрібного обладнання за ринковою вартістю. Непотрібним вважається обладнання, що не планується до використання у майбутньому (протягом року і більше), і те, що має бути замінене (є морально чи фізично застарілим, не відповідає нашим вимогам).

Фінансування капітальних інвестицій виключно з власних та довгострокових залучених джерел.

Вивільнення коштів, заморожених в формі запасів;

Скорочення частки постійних активів (будівель, обладнання, тощо), які не задіяні в процесі виробництва. Вивільнення фінансових ресурсів внаслідок реалізації частки основних засобів приведе до одночасного зростання поточної ліквідності.

Переведення частини поточних зобов'язань (короткострокових кредитів банків) в розділ довгострокових зобов'язань шляхом отримання довгострокового кредиту для пере кредитування.

Проведення ранжирування дебіторської та кредиторської заборгованості згідно рівня ліквідності (за строками погашення), що дозволить більш детально прогнозувати ліквідність підприємства.

Таким чином, для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності, підприємству необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні умови діяльності, розробити та здійснити комплекс заходів основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості. Адже можливості оптимізації оборотного капіталу, скорочення капітальних вкладень, збільшення відстрочки платежів та інші рано чи пізно вичерпаються. І лише стабільно зростаючий та достатньо високий рівень рентабельності надає підприємству реальні можливості по зміцненню свого фінансового становища та впевненого розвитку.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Критика постіндустріального суспільства
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що сучасна теорія постіндустріального суспільства має певні визначні характеристики, не всі з яких є позитивними в контексті подальших перспектив її розвитку. Огляд деяких критичних думок дозв ...

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.