Розділи економіки

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій

Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільший прибуток. Саме для цього існує аналіз ефективності фінансових ресурсів.

В першому розділі цієї курсової роботи знаходиться теоретична інформація про ці методики та основи економічного аналізу ефективності фінансових інвестицій. Метою дослідження є обґрунтування використання саме тих абсолютних та відносних показників при аналізі ефективності фінансових інвестицій, які наведені в методиці.

Для практичної частини, тобто другого розділу, було обрано ПАТ «Бердичівський пивзавод», яке є одним із провідних підприємств по виготовленню алкогольний напоїв в Україні. Використовуючи дане підприємство як об’єкт дослідження та фінансової інвестицій як предмет буде розроблена методика для аналізу ефективності фінансових інвестицій саме на зазначеному підприємстві.

В третьому розділі буде проведено аналіз фінансового стану ПАТ «Бердичівський пивзавод» за загальноприйнятою методикою та зроблено відповідні висновки.

Основними завданнями є: дослідження теоретичних аспектів економічного аналізу ефективності фінансових інвестицій та застосування їх на практиці, а також дослідження фінансового стану об’єкта дослідження.

Поширеність даного питання в наукових джерелах, різноманітність підходів до визначення методик здійснення економічного аналізу ефективності використання фінансових інвестицій та актуальність даного питання стало поштовхом для обрання саме цієї теми для написання курсової роботи.

Огляд літературних джерел

Фінансові інвестиції є активною формою ефективного використання вільного капіталу підприємства, бо:

· здійснюється на більш пізніх стадіях розвитку підприємства, коли задоволені його потреби в реальних інвестиціях;

· дає можливість здійснювати зовнішнє інвестування в країні та за її межами;

· є незалежним видом господарської діяльності для підприємств реального сектора економіки, оскільки стратегічні завдання їхнього розвитку можуть вирішуватися тільки вкладеннями капіталу в статутні фонди та придбанням контрольних пакетів акцій інших підприємств;

· дає змогу підприємству реалізувати окремі стратегічні цілі свого розвитку швидше та дешевше.

· підприємство має можливість вкладати кошти як у без ризикові інструменти, так і в спекулятивні, і, отже, здійснювати свою інвестиційну політику як консервативний або агресивний інвестор;

· потребує мало часу для прийняття управлінських рішень порівняно з реальними інвестиціями (проектами);

· виникає необхідність активного моніторингу й оперативності в прийнятті рішень за здійснення фінансових інвестицій, оскільки фінансовий ринок має високі коливання кон’юнктури [5,с.564]

Не всі вкладення капіталу є фінансовими інвестиціями. Так, у будь-якої юридичної особи, зайнятої у сфері матеріального виробництва або торгівлі, вилучення ресурсів у вкладення з метою отримання доходу будуть означати фінансові вкладення. В організаціях, що зайняті у фінансовій сфері і є професійними учасниками ринку цінних паперів, фінансові вкладення не є вилученням ресурсів і, як наслідок, не є фінансовими вкладеннями. Для названих організацій робота з цінними паперами, що придбані за рахунок власних коштів і за рахунок коштів клієнтів, буде становити предмет їхньої основної (статутної) діяльності, в тому числі за рахунок коштів клієнтів, - посередницьку діяльність.

Інвестиційна діяльність

- це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Термін "інвестування" має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу.

Інвестиції

- це довгострокове вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку.[7]

Поняття "інвестиції", в більшості випадків, трактують як взаємозв'язок витрачання ресурсів та одержання результату. Результат повинен бути достатнім для відшкодування інвестору понесених витрат і забезпечення приросту капіталу або досягнення соціального ефекту .

Тема аналізу фінансових інвестицій висвітлюється досить повно і змістовно в сучасній періодичній економічній літературі (табл. 1.1)

Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел по темі дослідження

№ З\п

Автор

Назва

Особливості методики аналізу

1.

М. С. Захарін [2]

Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності

Проаналізовано стан інвестиційної діяльності, узагальнено проблеми фінансування інвестиційних та інноваційних проектів. Розглянуто роль кредитних джерел, бюджетів різних рівнів, фондового ринку у фінансуванні інвестиційного процесу. Обґрунтовано рекомендації з питань удосконалення застосування фінансових інструментів при реалізації політики активізації інвестиційної та інноваційної діяльності

2.

Білоченко А. М. [3]

Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку

Розглянуто та проаналізовано економічні передумови та особливості формування фінансового капіталу в Україні та світі, а також процес його нагромадження в країнах з транформаційною економікою, проаналізовано перспективи розвитку фінансового капіталу в нашій країні.

3.

Ватамазюк З. Г. Баула О. В.[4]

Інституційна ефективність ринку ціних паперів в Україні

Обгунтовано поняття «інституційна ефективність ринку цінних паперів» та запропоновано адаптовану до українського економічного середовища методику її визначення. Проаналізовано чинники впливу на рівень інституційної ефективності ринку цінних паперів в Україні: модель формування ринку цінних паперів, рівень конкуренції між суб’єктами ринку, ступінь його інформаційної прозорості.

4.

Науменкова С. В. Буй Т. Г.[5]

Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україна

Висвітлено підходи до визначення і класифікації структурованих цінних паперів, створених на основі фінансового інжинірингу; проаналізовано доцільність використання таких цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні; запропоновано практичні рекомендації щодо методів оцінки структурованих цінних паперів.

Ознайомившись зі станом висвітлення об’єкта досліджень в періодичній літературі, можна зробити висновок, що дане питання висвітлюється належним чином.

Найбільш висвітленим є питання, що стосується використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні.

  Подібні статті по економіці

  Нормування праці на підприємсті
  Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

  Ринкова інфраструктура
  Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму,корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямов ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.