Розділи економіки

Організація економічної служби на підприємстві ПОСП Рояківка

Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють АПК, що єдиною цілісною виробничо-економічною системою, яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства.

Головне завдання, що стоїть перед галузями АПК - це зростання сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, об’єднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів. Надавати можливості виходу продукції АПК України на світовий ринок.

Сучасний АПК є важливим сектором економіки України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів. Працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарств, виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту.

Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки економіста-менеджера за спеціальністю. Практика дозволяє студентам побачити роботу підприємства, познайомитися з різними сферами його діяльності, пізнати їх зміст.

Метою навчальної практики - закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності, ознайомлення з методами роботи менеджера в управлінських структурах, організація вирішення задач при різних практичних ситуаціях.

Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві «Рояківка».

Актуальність проведених досліджень в діяльності ПОСП «Рояківка» визначена тим, що в сучасних економічних умовах наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною для його нормального функціонування. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації.

Головними завданнями практики є:

· закріплення знань, які студенти отримали в процесі навчання;

· знайомство з підприємством - місцем практичної підготовки;

· знайомство з умовами праці спеціаліста;

· адаптація до умов роботи в підприємстві;

· знайомство з організацією праці та управління;

· збирання фактичного матеріалу, економічна діагностики об’єкта дослідження, аналіз та оцінювання показників, що характеризують предмет дослідження;

· обґрунтування напрямків та заходів вирішення проблеми, економічне обґрунтування їх доцільність впровадження на підприємстві;

· викладення результатів дослідження в текстовій формі.

Об’єктом проходження навчальної практики є приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Рояківка», що є юридичною особою, має печатку та штамп зі своїм найменуванням, і має самостійну звітність.

Предметом навчальної практики є сукупність теоретичних, методичних і практичних основ організації економічної служби на підприємстві.

Джерелами інформації при написанні звіту є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, а саме:

Ø нормативно-законодавчі акти;

Ø статті в наукових періодичних виданнях;

Ø баланс (форма №1);

Ø звіт про фінансові результати (форма №2);

Ø звіт про власний капітал (форма №3);

Ø звіт про рух грошових коштів (форма №4);

Ø примітки до річної фінансової звітності (форма №5);

Ø основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг);

Ø спеціалізована наукова література.

Повне найменування підприємства: приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Рояківка». Його місце знаходження: с. Рояківка Кегичівського району Харківської області. Засноване 11 лютого 2002р. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур та тваринництво. Пріоритети в галузі рослинництва є вирощування зернових та технічних культур, гороху, соняшнику, кукурудзи, кормового та цукрового буряків, а у тваринництві - виробництво молока, м’яса, вирощування великої рогатої худоби та свиней.

У володінні ПОСП «Рояківка» - 1437 гектар сільськогосподарських угідь, з них загальна площа орної землі становить 1348 га, пасовищ - 88,3 гектар.

Значне місце в господарстві займає тваринництво, діють молочнотоварна та свинотоварна ферми. Молодняк ВРХ налічує 206 голів, основне молочне стадо - 102 голів. Виробництво молока в середньому становить 2800 тонн, при середньому надої на корову 2339 кг.

Відстань від господарства до районного центра смт. Кегичівка-2км, до обласного центру м. Харків-112км, до найближчої залізничної станції смт. Кегичівка-2км. Господарство має вигідне розташування і хороші шляхи зв’язку. Дороги мають тверде покриття і знаходяться у хорошому стані.

Головною метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності [1].

Предметом діяльності підприємства є:

- сільськогосподарське виробництво та реалізація продукції тваринництва, рослинництва та сировини: оренда землі, купівля-продаж, міна, застава земельних ділянок;

- переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так придбаної;

виготовлення будівельних матеріалів, виробів з дерева та виконання будівельних і ремонтно-будівельних робіт;

надання автотранспортних, ветеринарних, зоотехнічних, агротехнічних та інших послуг громадянам, підприємствам, організаціям та установам;

організація виставок, ярмарок товарів і послуг;

здійснення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності;

надання послуг в сфері громадського харчування;

оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва, комісійна торгівля(в тому числі і експортно-імпортні операції);

виготовлення та реалізація сільськогосподарської техніки, інструментів дрібного інвентарю, предметів побуту тощо;

брокерська діяльність на товарно-сировинних, фондових та інших біржах;

діяльність з цінними паперами та страхова діяльність;

забезпечення підприємства агропромислового комплексу, а також населення паливно-мастильними матеріалами, сільськогосподарською технікою та запчастинами;

створення та експлуатація магазинів, барів, кафе, ресторанів, готельних комплексів, автостоянок, автозаправочних станцій, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, сільськогосподарської техніки;

створення будинків відпочинку, санаторіїв.

Для того, щоб охарактеризувати розмір підприємства нам необхідно проаналізувати основні показники - обсяг виробництва (реалізація) продукції, допоміжні - площа земельних угідь, кількість працівників, вартість основних виробничих фондів та ін.

Таблиця 1.1 Показники розміру підприємства ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

Показник

Роки

20112рік у% до :

2010р.

2011р.

20112р.

2010р.

2011 р.

1

2

3

4

5

6

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

7207

10003

10916

151,5

109,1

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн

6104

8461

9250

151,5

109,3

3. Площа сільськогосподарських угідь, га

1391

1384

1353

97,3

97,8

4. в тому числі рілля, га

1391

1384

1353

97,3

97,8

5. Середньооблікова чисельність працівників, осіб

81

79

85

104,9

107,6

6. Середньорічна вартість необоротних активів, тис. грн.

2303,5

2959,5

3215

139,6

108,6

7. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

3450

3621,5

4371

126,7

120,7

8. Вартість активів на кінець року, тис. грн.

6066

7096

8076

133,1

113,8

9. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

332

571

335

100,9

58,7

Висновки: виходячи з динаміки основних показників розміру ПОСП «Рояківка» за останні 3 роки (2010-12рр.) з’ясувалося, що площа сільськогосподарських угідь у 2012 році зменшилась у порівнянні з 2010 р. на 37 га. Спостерігається збільшення чисельності працюючих на 4% до 85 осіб за рахунок збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.

Одним із основних показників розміру с/г підприємства та його виробничих підрозділів є земельна площа. Від неї залежить просторова протяжність сільськогосподарського підприємства, а це значною мірою позначається на його керованості. Оскільки цей показник зменшився, то це є негативною тенденцією розвитку підприємства.

На розміри с-г підприємства та його виробничих підрозділів впливає багато факторів:

- природні умови (рельєф території, конфігурація земельних ділянок, водозабезпеченість та інше);

- спеціалізація с-г підприємства;

- підвищення рівня механізації виробництва, а саме: придбання нової техніки вітчизняного і закордонного виробництва (комбайни, трактори), причіпної техніки (дискова борона, глибокорозпушувач);

- транспортні витрати;

- витрати на амортизацію;

- розміри населених пунктів, відстані між ними;

- управління підприємством.

Тип відтворення на підприємстві визначають за допомогою наступних показників: загальна земельна площа, площа с-г угідь, площа ріллі, середньорічна чисельність робітників, середньорічна вартість основних виробничих фондів та оборотних засобів, чисельність умовного поголів’я тварин. Якщо ці показники за останній рік збільшились - це розширений тип відтворення, якщо зменшились - звужений, а якщо ж залишились незмінними - простий.

У річних звітах майже всі показники розміру підприємства збільшилися крім площі с-г угідь. Так як площа зменшилася лише на 3%, то для даного підприємства характерний розширений тип відтворення.

  Подібні статті по економіці

  Зниження витрат промислових підприємств
  Актуальність теми дослідження. Фінансовий результат діяльності будь-якого промислового підприємства, а також можливості його подальшого розвитку в основному залежать від розміру його витрат. Саме витрати є тим основним показником діяль ...

  Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
  Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.