Розділи економіки

Аналіз організації фінансової діяльності підприємства

Аналіз організації управління магазину відбувається на основі вивчення наступних регламентуючих документів підприємства: Статуту ТОВ „Беркана-С”, положень про функціональні підрозділи і посадові інструкції спеціалістів і керівників, штатного розкладу.

Відповідно до неї можна відзначити, що усі повноваження по управлінню зосереджені в руках генерального директора, основною задачею якого є об’єднання системи управління ТОВ ”Беркана-С” у єдине ціле, координація робіт різноманітних структурних підрозділів і виконавців. Органи управління ТОВ „Беркана-С”: загальні збори акціонерів, рада ТОВ, ревізійна група, начальники відділів.

ТОВ „Беркана-С” має лінійно-функціональну структуру апарату управління, яка характеризується наявністю при керівнику управляючої системи консультативних органів, що спеціалізуються на виконанні окремих функцій. Вона забезпечує такий розподіл праці, при якому лінійні ланки приймають рішення й управляють, а функціональні ланки консультують, координують та планують господарську діяльність.

Переваги лінійно-функціональних структур полягають в забезпеченні єдності керівництва й індивідуальної відповідальності. Спеціалізація функцій дозволяє виконувати їх більш кваліфіковано.

Недоліки: у кожній функціональній ланці можуть бути свої цілі, що йдуть в супереч місії підприємства, тому можуть виникати розбіжності; надмірна зацікавленість у досягненні цілей і задач „своїх підрозділів”, тривалість процедур прийняття рішень, недостатня гнучкість та проблеми із забезпеченням погодженості діяльності функціональних підрозділів.

Вищим органом є загальні збори акціонерів, які визначають основні напрямки діяльності, внесення змін у Статут, прийняття рішень про припинення діяльності товариства, обрання і відзив членів ради ТОВ, правління та ревізійної групи, порядок покриття збитків.

Рис. Структура апарату управління ТОВ „Беркана-С”

Рада акціонерного товариства - це орган, який представляє інтереси акціонерів і здійснює контроль за регулюванням діяльності виконавчого органу в період між загальними зборами акціонерів. Виконавчим органом є Правління, що здійснює управління поточною діяльністю ТОВ. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства покладений на ревізійну групу.

Що стосується ступеню готовності даного підприємства до роботи в умовах ринку, то тут слід зазначити що ТОВ “Беркана-С” намагається пристосовуватися до вимог ринку і має для цього відповідний економічний потенціал.

Відзначимо, що важливе значення на підприємстві займає бухгалтерія. Робота бухгалтерії зв’язана з постійним напрямком процесу господарської діяльності в русло, зазначене чинним законодавством України. Тобто, бухгалтерія - орган обліку та контролю, організує бухгалтерський облік і веде сувору звітність, проводить різноманітного роду перевірки та інвентаризації, здійснює документальні ревізії.

Відділ кадрів - займається розробкою та реалізацією кадрової політики підприємства, яка включає: планування і добір персоналу, відбір та розміщення кадрів, їх навчання та перенавчання, організує системи оплати праці, оформляє документи по прийому на роботу, розглядає скарги і заяви робітників, організує роботу атестаційної комісії та інше.

Комерційний відділ - забезпечує безперебійне постачання товарів відповідно до встановленого асортименту, укладає заяви і замовлення, договори на постачання товарів, веде облік збереження та поповнення товарами, переглядає скарги покупців і організує вивчення попиту і кон’юнктури ринку.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Реструктуризація промислового підприємства
Розвиток української економіки значною мірою залежить від стану та темпів росту базових галузей промисловості. В сучасних умовах промислові підприємства відчувають значні труднощі, які пов’язані з їх адаптацією до економічних умов, які ...

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.