Розділи економіки

Галузева структура господарства як об'єкт економічного потенціалу

Господарство - система виробництва, обміну, розподілу і споживання, яка склалась і розвивається в певних територіальних межах. Первинними осередками є підприємства та установи. Особисте підсобне господарство населення є елементом господарства. Усі підприємства, що випускають однорідну продукцію і мають схожі процеси виробництва (або єдину вихідну сировину), хоч і розташовані в різних місцях країни, утворюють галузь господарства.

Все господарство під кутом зору участі у створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу поділяється на сферу матеріального виробництва і невиробничу сферу.

Сфера матеріального виробництва - сукупність галузей економіки, що виробляють матеріальні блага. До неї належать промисловість, сільське й лісове господарство, вантажний транспорт, зв'язок (обслуговування підприємств виробничої сфери), будівництво, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне постачання, заготівлі.

Невиробнича сфера - галузь діяльності людей, результатом якої є різні послуги, що задовольняють потреби суспільства або окремих його членів і не пов'язані безпосередньо зі створенням матеріальних благ. До неї належать житлово-комунальне господарство й побутове обслуговування населення; пасажирський транспорт, зв'язок (обслуговування організацій невиробничої сфери та населення); охорона здоров'я, фізична культура й соціальне забезпечення; освіта, культура і мистецтво; кредитування і страхування; управління

Весь народногосподарський комплекс підрозділяється на групи галузей:

* галузі матеріального виробництва: промисловість, будівництво, сільське господарство, а також галузі, пов'язані з постачанням населення продукцією, тобто заготівлі, матеріально-технічне постачання, торгівля і громадське харчування;

* галузі невиробничої сфери: житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, транспорт, зв'язок і т. п.;

* соціальне обслуговування населення: охорона здоров'я, наука, культура і мистецтво, просвіта, галузі управління і оборони.

Для вивчення будь-якого народногосподарського комплексу велике значення має галузева функціональна класифікація. Вона включає чотири групи галузей:

) первинні - видобувна промисловість і сільське господарство;

) вторинні - обробна промисловість;

) третинні - транспорт, торгівля, житлове будівництво, охорона здоров'я, що обслуговують виробництво і населення;

) четвертинні - управління, наука і наукове обслуговування.

Розвиток виробництва призводить до постійного виділення нових галузей виробництва, особливо на базі науково-технічного прогресу. При цьому йде процес зниження частки видобувних галузей за рахунок зростання наукомістких.

Світове виробництво майже в два рази обганяє приріст населення. Під впливом науково-технічного прогресу відбуваються якісні перетворення світових продуктивних сил. В індустріальних країнах йде технологічна революція. Інформатика і зв'язок, сучасна автоматизація та використання роботів, нові штучні матеріали (полімери, композити, кераміка тощо) змінили обличчя виробництва і продукції. Під впливом науково-технічного прогресу відбулися глибокі структурні зрушення в економіці, у промислово розвинених країнах Заходу завершився перехід до інтенсивного типу відтворення.

Розвиток виробництва призводить до постійного виділення нових галузей виробництва, особливо на базі науково-технічного прогресу. При цьому йде процес зниження частки видобувних галузей за рахунок зростання наукомістких.

Економічний зростання у світовому масштабі пов'язаний з переміщенням центру тяжіння господарської діяльності з сільського господарства на промисловість, а потім на сферу послуг.

Подібні статті по економіці

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Національні економічні інтереси та загрози економічній безпеці України
Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.