Розділи економіки

Нормування затрат і їх роль в управлінні витратами

§ документування затрат з обов'язковим відображенням у документах дозволу на використання виробничих ресурсів для цілей виробництва, підтверджених нормами;

нормування ресурс затрата управління

§ списання затрат на рахунки бухгалтерського обліку на основі норм;

§ оцінка готової продукції і незавершеного виробництва (у промисловості) за нормативною виробничою собівартістю;

§ виявлення відхилень від норм оперативним шляхом для використання їх з метою швидкого і ефективного втручання управлінців у виробництво.

Визначення мети і завдань, моделей управління виробничими затратами

Нормування затрат на матеріали, робочу силу, загальновиробничі витрати

Пошук шляхів підтримання затрат у межах планових норм і кошторисів

Збір даних про нормовані і фактичні витрати

Оцінка і вибір варіантів дій з управління витратами

Прийняття рішень

Порівняння фактичних затрат з плановими

Процедури контролю і регулювання затрат за місцями їх виникнення та центрами відповідальності

Процедури порівняння фактичної собівартості з нормативною та ціною на продукт, замовлення, процес

Рис. 1. Система управління затратами на основі норм

Кожний менеджер отримує інформацію, яка відповідає його рівню управління.

Отже, нормативне управління затратами відрізняється від традиційних методів більш сильною дією зі сторони управління на формування виробничої собівартості та більш оперативною інформацією, яка необхідна для прийняття управлінських рішень у ході виробничого процесу.

Для встановлення нормативних затрат на продукт необхідно підсумовувати нормативні затрати на матеріали, працю робітників і загальновиробничі витрати. На практиці застосовують два підходи до визначення нормативних затрат. У першому випадку аналізується фактичне використання матеріалів і праці, а у другому норми встановлюються розрахунковим шляхом з допомогою технічного аналізу.

Необхідно звернути увагу на той факт, що коли застосовується перший підхід, то відхилення минулого періоду можуть бути закладені в норми на майбутній період. Другий підхід забезпечує ефективне виробництво, так як дає змогу більш точно виявляти відхилення, аналізувати їх та здійснювати вплив на них.

У процесі розробки нормативних затрат виникає ряд проблем, що стосуються суті норм - планування результатів діяльності в ідеальних умовах, в умовах безпомилкової роботи та легко здійснюваних умовах.

Надзвичайно важливу роль в управлінні витратами відіграє вибір певного виду норм. Від того, які саме норми використовуються, залежить ефективність системи нормування. Не можна запропонувати для практичного застосування лише якийсь один вид норм, так як кожен з них має як позитивні риси, так і певні вади. Поряд з цим слід брати до уваги ще й такий чинник, як мета використання норм, оскільки різні види норм мають різне призначення.

Розрізняють стандартні, основні, ідеальні та поточні норми затрат.

Стандартна норма - це науково обґрунтована величина, яка отримана в результаті аналізу і розрахунку необхідних матеріальних ресурсів, виробничих технологій, цін на продукцію при різних умовах та правильному виборі устаткування.

Основні норми затрат- це постійні норми, які залишаються не змінними протягом тривалого періоду. Використовуються вони для порівняння фактичних затрат за ряд років і вияву тенденцій ефективності виробництва окремих виробів чи виконання зміни обсягів виробництва, технології, цін. Основні норми не будуть відображати поточних запланованих затрат і у зв'язку з цим стають не придатними для управління затратами. На основі викладеного можна зазначити, що дані норми мають обмежене застосування.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Поняття та структура світового ринку
На сучасному етапі суспільного розвитку значну роль для економіки кожної окремої країни і світу вцілому відіграє світове господарство, яке поєднує національні господарства, що пов’язані і взаємодіють за законами міжнародного поділ ...

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.