Розділи економіки

Аналіз забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів

Узагальнену характеристику використання предметів праці дає відношення обсягу доходу (або товарної продукції) до величини матеріальних витрат на виробництво у вигляді показників матеріаловіддачі і матеріаломісткості. Матеріаловіддача розраховується:

Показник матеріаловіддачі показує скільки грн. доходу від реалізації отримано з 1 грн. використаних у виробництві матеріальних ресурсів.

Збільшення матеріаловіддачі (або зменшення матеріаломісткості) свідчить про покращення використання матеріалів, що позитивно впливає на ефективність виробництва. Зниження матеріаломісткості на одиницю продукції дозволяє говорити про зниження затрат матеріалів, палива та електроенергії.

Проведемо аналіз за допомогою таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. - Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

Показники

Форма,рядок

База

Факт

Відхилення (+;-)

Темп росту, %

Чистий дохід (виручка) від надання послуг, ОП, тис. грн.

Ф.2 р. 035

3753,0

65649,

+1392

137

Матеріальні затрати, МЗ, тис. грн.

Ф.2 р. 230

1915,0

2606,0

+691

136

Матеріаловіддача, грн./грн.

1,95

1,97

+0,02

101

Матеріаломісткість, грн./грн.

0,51

0,5

-0,01

98

Узагальнюючи показники використання сировини та інших матеріальних ресурсів є матеріаломісткість та матеріаловіддача.

Показник матеріаломісткості визначається як відношення вартості витрачених матеріальних ресурсів до вартості виробленої продукції.

Показник матеріаловіддачі визначається відношенням вартості продукції, що виробляється, до вартості витрачених матеріальних ресурсів.

Дані таблиці свідчать, що у звітному році матеріаловіддача зросла на 0,02 грн. або на 1%, матеріаломісткість зменшилась на 0,01 грн. або на 2%. Матеріаловіддача зросла за рахунок збільшення вартості матеріальних витрат у звітному році порівняно з минулим роком.

А на зниження матеріаломысткість вплинуло те, що зростання матеріальних затрат випереджає зростання чистого доходу від реалізації продукції (відповідно 136% і 37%).

Вплив зміни кількості предметів праці, використаних у виробництві, та зміни матеріаловіддачі на обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) можна визначити, наприклад, за допомогою інтегрального методу факторного аналізу:

Зміна обсягу послуг під впливом зміни кількості предметів праці:

Зміна обсягу доходу під впливом зміни матеріаловіддачі:

Загальний вплив факторів:

Зміна кількості предметів праці та матеріаловіддачі призвели до збільшення доходу на 1309,15 тис. грн.

Подібні статті по економіці

Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні
Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні десятиріччя їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіц ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.