Розділи економіки

Аналіз динаміки та рівня витрат

Відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» витрати відображаються в бухгалтерського обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються на основі систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:

. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.

. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.

. Погашення одержаних позик.

. Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).

. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розрахунками, які виконуються при аналізі показників затрат на виробництво і собівартості продукції, є:

· аналіз загальних затрат на виробництво готової продукції в різних аспектах;

· аналіз виконання плану по собівартості всієї (у тому числі і порівняної) товарної продукції, а також визначення факторів, які впливають на динаміку її показників;

· аналіз затрат на один карбованець товарної продукції;

· аналіз собівартості окремих видів готової продукції і визначення шляхів зниження її собівартості;

· аналіз затрат допоміжного виробництва і непромислового господарства тощо.

Аналіз зазначених і інших показників по цій ланці направляється на виявлення можливостей підвищення ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів у процесі виробництва, постачання матеріальних цінностей і збуту виготовленої продукції. Вивчення собівартості виготовляємої продукції дозволить зробити більш об’єктивну оцінку рівня показників рентабельності виробництва, досягнутої на підприємстві.

Для аналізу показників затрат на виробництво за будь-який період використовуються дані, які є в оперативному масиві зведених затрат на виробництво, а також у аналогічному нагромаджувальному масиві спочатку року наростаючим підсумком.

Використовуючи показники зазначених масивів, можна у першу чергу розрахувати питому вагу кожного економічного елементу затрат у загальних витратах, а також порівняти їх з аналогічними показниками минулого періоду по порівняній продукції, наприклад , дані звітного року з аналогічними даними минулого року. Вивчаючи динаміку і структуру затрат на виробництво, а також фактори, які впливають на їх величини, можна виявити, а потім і простежити за ступенем їх впливу на собівартість готової продукції.

Аналіз собівартості товарної продукції виконується по калькуляційним статтям затрат. При цьому затрати на фактично виготовлену продукцію у звітному періоді розраховуються по зазначених статтях спочатку по плановій, а потім і по фактичній собівартості продукції. Одержані таким чином показники порівнюються між собою (у абсолютних і відносних величинах).

Виконуються і інші розрахунки при аналізі показників затрат на виробництво і собівартості готової продукції.

Подібні статті по економіці

Ринкова інфраструктура
Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму,корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямов ...

Ринок праці в соціально-економічній системі
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.