Розділи економіки

Політика зайнятості населення в Україні

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в Україні відбувається процес глобалізації та формування ефективного механізму ринку праці за рахунок перебудови його структурних елементів та характеру втручання держави у процеси на ринку праці.

Мета даної курсової роботи - розкрити проблеми сучасного стану трудових ресурсів України, визначити шляхи їх максимально ефективного використання в умовах переходу до ринкової економіки.

Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проблеми структурних зрушень в економіці, вітчизняні економісти тривалий час аналіз структури зайнятості ігнорували або, як правило, розглядали як чисто соціальний феномен, що зумовлює інтерес тільки з позиції масштабів безробіття, його професійних і статевовікових аспектів. За умов тривалого кризового скорочення виробництва на тлі прогресуючих інфляційних процесів проблема аналізу та прогнозування зайнятості населення постає як важлива для розробки обґрунтованої комплексної системи заходів сприяння досягненню повної продуктивної вільно обраної зайнятості, новий зміст якої на етапі ринкової трансформації економіки. До факторів структурних зрушень у зайнятості населення належать: демографічний фактор, державна політика структурної перебудови економіки, інвестиційна та грошово-кредитна політика, державна політика пріоритетного розвитку окремих галузей і територій, галузеві відмінності в оплаті праці та рівнях доходів населення, соціальна переорієнтація економіки, темпи й ефективність проведення роздержавлення та приватизації.

Теоретичну базу дослідження проблем формування моделі та механізму ринку праці представляють роботи багатьох зарубіжних економістів: Дж.М. Кейнс, А.І. Рофе, А. Маршалл, М. Фрідмен, Я. Корнай, А. Пигу та ін. Вітчизняними вченими також було розглянуто проблеми визначення ролі держави у різних моделях ринків праці України. Серед них були, такі вiдомi економісти, як: А.А. Никифоровой, Е.М. Лібановой, Г.Т. Завіновськой та ін.

Основними задачами, вирішення яких є обов’язковим для розкриття теми роботи, є:

) визначення сутності ринку праці та його особливостей;

) розглянути види та уникнути в суть безробіття;

) аналіз структури ринку праці в Україні ;

) виявлення особливостей біржі праці;

) розглянути державну політику зайнятості й соціальний захист безробіття населення;

) аналіз інфраструктури ринку праці;

) вияв основних тенденцій формування розподілу і використання трудових ресурсів.

Об’єктом дослідження виступає ринок праці як складова ринкової економіки.

Предметом дослідження є занятість населення та формування розподілу і використання трудових ресурсів в Україні.

Як первинні дані в роботи використовувалися навчальні посібники, періодичні видання та нормативні акти.

Методологічною основою роботи є основні положення фундаментальної економічної науки, викладені в працях вітчизняних і зарубіжних учених по проблемах розвитку ринку праці.

Основним методом дослідження даної роботи є системний підхід, відповідно до якого предмет дослідження розглядається, з одного боку, як самостійна цілісна проблема, а з іншої - як підсистема загальнішої системи регулювання ринку праці у взаємозв'язку та залежністю зі всіма її елементами. Системний та комплексний аналіз використовувався при дослідженні факторів формування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. Також у ході дослідження використовувався порівняльний метод, метод аналізу та синтезу, графічні та інші методи.

  Подібні статті по економіці

  Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
  Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

  Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України
  Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і Укра ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.