Розділи економіки

Удосконалення процесу організації контролю за наявністю та рухом необоротних активів

Нові умови розвитку ринкової економіки, зміна організаційних структур управління товариствами щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання зумовлюють реорганізацію стилю та методів управління, зокрема, зміну організації систем внутрішньогосподарського контролю за діяльністю підприємства. Саме внутрішньогосподарський контроль ТОВ «Агроград В» сприяє збереженню ресурсів та зниженню витрат, формуванню надійної інформаційної основи для прийняття ефективних управлінських рішень.

Необхідність посилення контролю за необоротними активами ТОВ «Агроград В» обумовлюється зростанням нестабільності зовнішнього середовища та ускладненням системи управління необоротними активами, що потребують механізму координації внутрішнього контролю; переміщенням акценту з контролю минулих подій на аналіз майбутнього; необхідністю безперервного відстеження змін та динаміки виробничого потенціалу ТОВ «Агроград В»; необхідністю мінімізації ризиків в управлінні необоротними активами та оцінці необоротних активів для визначення амортизаційної політики. Вирішення зазначених завдань обумовлює створення ефективної системи внутрішнього контролю за необоротних активів (рис. 3.4).

Як показує практичні діяльність ТОВ «Агроград В», основною проблемою внутрішньо-господарського контролю є те, що він обмежується інформацією, що надана системою ретроспективного бухгалтерського обліку. Ведення внутрішньогосподарського контролю ТОВ «Агроград В» покладено як на головного бухгалтера, так і на всю бухгалтерію в цілому.

Внутрішньогосподарський контроль охоплює всі стадії відтворення на базовому підприємстві - постачання, виробництво, збут готової продукції і всі види діяльності підприємства, пов’язані з господарським процесом.

При організації системи внутрішньогосподарського контролю повинні братися до уваги основні принципи її ефективності, дотримання яких є ключовою умовою успішного функціонування системи. Принципи ефективності включають ряд основних правил, що охоплюють контрольну діяльність в цілому (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Принципи організації внутрішньогосподарського контролю необоротних активів ТОВ «Агроград В»

Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах здійснюють штатні контролери-ревізори, внутрішні аудитори, керівники і співробітники відділів управління підприємств, а також посадові особи інших підрозділів відповідно до покладених на них службових обов’язків. Предмет внутрішньогосподарського контролю - стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходиться в сфері оцінки. Як видно з цього формулювання, предмет контролю має багато спільного з предметом економічного аналізу. Об'єкт внутрішньогосподарського контролю - це взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно і якісно. У даному випадку об’єктом дослідження є необоротні активи.

Система внутрішньогосподарського контролю ТОВ «Агроград В» поділяється на: попередній; поточний; наступний.

Попередній контроль за рухом необоротних активів передує здійсненю фінансово-господарської операції або процесу тобто він здійснюється до факту операції. Це надає можливість заздалегідь обґрунтувати економічну доцільність та вірогідність тієї чи іншої господарської операції, своєчасно усунути виявлені недоліки, запобігти недоцільним витратам, безгосподарності і марнотратству.

Поточний контроль здійснюється на стадії завершення господарських чи фінансових операцій на певних ділянках виробництва, зберігання та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Наступний контроль здійснюється відповідно до Закону України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні" шляхом проведення ревізій і тематичних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроград В». На відміну від попереднього і поточного, наступний контроль передбачає перевірку господарських операцій після їх здійснення.

Для більш достатнього уявлення щодо внутрішнього контролю необоротних активів розглянемо його три функції: контроль повноважень, контроль документального оформлення, контроль збереження. Контроль повноважень - це контроль, що забезпечує виконання лише тих операцій з необоротними активами, які дійсно сприяють економічному розвитку ТОВ «Агроград В». Такий контроль повинен запобігати зловживанням і попереджувати проведення операцій з необоротними активами, в яких відсутня доцільність здійснення. При цьому відслідковуються зміни та виправлення облікових записів на предмет обов'язкової наявності необхідних дозволів на проведення господарської операції. Контроль документального оформлення - це контроль, який забезпечує відображення всіх дозволених операцій з необоротними активами в облікових регістрах ТОВ «Агроград В». Цей вид контролю створює сприятливі умови, при яких операції з необоротними активами правильно оформляють обліковими записами і не виправляються без відповідного дозволу керівництва. Контроль збереження - контроль, що сприяє тому, щоб прийняті до експлуатацію необоротні активи не можуть бути неправильно використані (наприклад, незаконно привласнені, украдені, залишені без догляду тощо).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Переоснащення процесу пакування продукції з використанням інноваційних технологій
Актуальність обраної теми в умовах динамічного розвитку науки і техніки полягає в тому, що все більше підприємств постають перед проблемою морального старіння власних основних фондів та необхідністю їх заміни новітнім обладнанням. Тако ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.