Розділи економіки

Машинобудівний комплекс України

— на машинобудівних підприємствах практично відсутній механізм оцінки те формування інноваційної стратегії;

— форми статистичної звітності з інно­ваційної діяльності не повністю задоволь­няють потреби у цій інформації, бракує та­кож інформації про стан ринків нових про­дуктів і технологій;

— незважаючи на високий науковий по­тенціал, підприємства виконують власними силами лише 17 % потрібних їм НДДКР;

— інноваційні зусилля зосереджені го­ловним чином на впровадженні часткових новинок (60 %), а на обсяг принципово нових продуктів і технологій припадає близько 40 %, частка прикладних розробок становить 65 %, тим часом як необхідно її підвищити до 70—80 %;

— часова орієнтація НДДКР розподіле­на таким чином: розробки, призначені до впровадження протягом 'найближчих 3 ро­ків,—77 °/о, 3—8 років—23—25 %, через 8 років—13—15 %;

— кожне з розглянутих підприємств є монополістом (обсяг їхньої основної про­дукції на українському ринку становив 70-75 %);

— частка прибутку, додатково одержа­ного в результаті інноваційної діяльності, становить 35 %.

З метою удосконалення інформаційної бази у сфері інновацій

автори розробили форми статистичної звітності, які дозволя­ють кожному керівникові бачити повну картину власної інноваційної діяльності і місце підприємства на ринках нових про­дуктів та технологій. Запропоновано методичні рекомендації з аналізу та формуван­ня інноваційних стратегій.

Вихід України з економічної кризи пов'я­заний з багатьма факторами, в тому числі з активізацією інноваційної діяльності. А це залежить від впровадження нових методів управління НТП, формування підпри­ємствами інноваційних стратегій, придатних для ринкових умов, удосконалення відпо­відної статсістичної інформації.

У перспективі необхідно розширити асортимент продукції ма­шинобудування, інтенсифікувати процеси оновлення машинобу­дівної продукції й технічного переоснащення галузей промисло­вості. Чільне місце має належати створенню високоефективних машин і їх систем для всіх галузей і сфер господарства. Розвиток приладобудування повинен буги зумовлений тим, що потреби України в основних видах продукції галузі задовольняються не­повністю.

Необхідно розвивати ряд нових машинобудівних галузей і ви­робництв, нових видів машин, устаткування, приладів і апаратів, роботів і магнітогідродинамічного генераторобудування, виробниц­тва швидкісної електронно-обчислювальної техніки нових поколінь, електрофізичних і електротехнічних засобів обробки металу та ма­теріалів, виробництва систем зв'язку, нових засобів управління, ав­томатизації.

Перейти на страницу: 2 3 4 5 6 7 

Подібні статті по економіці

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Ринкова пропозиція та її еластичність
В умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на виробництво, збереження, транспо ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.