Розділи економіки

Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть

Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена.[1] Вона визна­чається виробництвом, але не тотожна йому. Є випадки, коли і в урожайний рік "дари" сільського господарства відсутні на полицях магазинів. Закон пропозиції ствер­джує: чим вища ціна на товар, тим більша пропозиція товару, і навпаки. Отже, встановлюється прямо пропор­ційна залежність між ціною і величиною пропозиції. Звичайно, для виробника більш прибутковим е пропонувати товар за вищими цінами (за умови, що високі ціни гарантовано тривалі).

Основні поняття, пов'язані з пропозицією, значною мірою аналогічні поняттям, пов’язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову про­позицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні об­сяги блага. Тому пропозиція аналогічно до попиту також характеризується набором обсягів певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на ринку, і відповідних цін.

Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі фірми можуть та хочуть запропонува­ти до продажу за кожної конкретної ціни.[2]

Функція пропозиції — залежність обсягу пропозиції бла­га від його ціни.[3]

Крива пропозиції — графічне відображення функції про­позиції.[4]

На графіку крива про­позиції позначена буквою S (англ. suplly) і прямує знизу вгору, зліва направо.

Рух по кривій пропо­зиції (мал. 1) ілюструє прямо пропорційну залежність між зміною в ціні і зміною у величині про­позиції.

Отже, зміна ціни на товар веде до зміни вели­чини попиту на нього або до зміни величини пропозиції товару. Ринкова ціна показує, де саме ми перебуваємо на кривих попиту чи пропозиції.

Мал. 1 Крива пропозиції

( Р – ціна, Q – к-сть товару, S – пропозиція)[5]

Численні емпіричні спостережен­ня та теоретичні дослідження свід­чать про зростання обсягу пропо­зиції за зростання ціни. У цьому полягає важливий економічний за­кон — закон пропозиції.

Між ціною та кількістю пропонованого продукту існує пряма, або позитивна, залежність. Якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиції; якщо ціна знижується, то зменшується величина пропозиції. Цю залежність називають законом пропозиції.[6]

Крива пропозиції показує, яку кількість товару виробники хотіли б продати залежно від цін на ринку. Крива йде вгору, оскільки в міру зростання ціни збільшуєтьсякількість компаній, що можуть і хочуть виробляти й продавати товар. Наприклад, за вищої ціни існуючі фірми за короткий час можуть збільшити виробництво товарів, найнявши додаткових робітників або змусивши своїх робітників працювати понадуроч­не (при цьому фірма має більші витрати), а у віддаленій перспективі — збільшивши розміри підприємства. Висока ціна також може привабити до ринку нові компанії, що через свою недосвідченість матимуть великі витрати; тому раніше вважали вихід на новий ринок (коли були нижчі ціни) економічно недоцільним.

Позначивши пропозицію через S, можна записати функціональну залежність:

S = f(p; q, c, x)[7],

де p – ціна товару;

q – ціна на взаємозамінюванні та взаємодоповнювані товари;

с – затрати на виробництво;

х – інші фактори.

Крапка з комою між p і q означае різницю між впливом ціни (p) і всіх інших факторів (q, y, x) на пропозицію.

Зміна ціни веде до змі­ни тільки величини пропо­зиції. Відбувається рух по кривій S, яка не змінює свого положення (мал. 2).

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Особливості господарської діяльності СТОВ Ольгопіль
Підприємство - це самостійний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи і здійснює свою діяльність (виробничу, комерційну, науково-дослідну) з метою одержання прибутку. Таке визначення підприємства є узагальненим. Проте с ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.