Розділи економіки

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області

На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збереженні навколишнього середовища. Людина, її потреби і розвиток визнаються основними передумовами прогресу, а отже - і змістом соціальної політики кожної держави.

Розвиток людини та її потенціалу у сучасному суспільстві є основною цінністю. Значно зростає роль людини як основного елемента продуктивних сил. Загальновизнаною стала концепція розвитку людського потенціалу, яка на перше місце ставить розширення можливостей людини щодо реалізації свого потенціалу. Визначальними стають інвестиції в освіту та охорону здоров’я, забезпечення свободи та можливостей для всебічного творчого розвитку людини. Людський капітал перетворився на один з головних чинників соціально-економічного розвитку.

Питання сутності, особливостей формування та розвитку людського потенціалу у вітчизняній науковій літературі висвітлюються в працях таких українських науковців, як Д. Богиня, О. Грішнова, М. Долішній, С. Злупко, Т. Мотренко, Е.Лібанова, В. Скуратівський, О. Стефанишин, А. Чухно та ін. Проте системний аналіз наявних досліджень і останніх публікацій свідчить про їх незавершеність і необхідність продовження досліджень, перш за все внаслідок особливої ролі людини на сучасному етапі розвитку економіки.

Людський потенціал відображає сучасні наукові погляди на можливості людини і держави з точки зору наближення їх до гармонійного розвитку. Це потребує ґрунтовних наукових досліджень компонентної структури людського потенціалу, його складових, взаємного впливу, ступеня керованості окремих чинників, які впливають на розвиток людського потенціалу в умовах сучасної трансформаційної економіки.

Мета курсової роботи полягає у визначенні теоретичних положень поняття «людський потенціал» як економічної категорії; дати сучасну оцінку впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону.

Реалізація мети роботи передбачає постановку і вирішення наступних завдань:

розкрити соціально-економічну сутність поняття «людський потенціал», обґрунтувати його структуру та значення для розвитку продуктивних сил;

визначити основні передумови та фактори впливу на розвиток людського потенціалу Житомирської області в епоху модернізаційних змін економіки країни;

проаналізувати модернізаційні зміни, що відбуваються в господарстві Житомирської області під впливом розвитку людського потенціалу;

виявити територіальні відмінності та особливості розвитку людського потенціалу Житомирської області на сучасному етапі;

розкрити основні проблеми розвитку людського потенціалу Житомирської області та визначити напрямки його розвитку.

Об’єктом дослідження є процеси формування, розвитку й використання людського потенціалу регіональних соціально-економічних систем в умовах їх трансформації.

Предмет дослідження - методи оцінки впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону, а також вдосконалення механізмів його реалізації.

Під час дослідження використано методи: теоретичного узагальнення; комплексного і системного аналізу; групувань; прийоми порівняльного аналізу; статистичні методи.

  Подібні статті по економіці

  Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнання
  Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і здоров'я є базовими для будь-якої країни. Від здоров'я населення країни залежить якість р ...

  Конкурентні переваги в інформаційній економіці за умов глобалізації
  Інформаційна економіка, яка прийшла на зміну індустріальній, налічує в історії свого теоретичного підґрунтя більше півстоліття, а в практиці розвитку - лише два-три десятиліття. Швидкість та масштабність її розвитку, взаємообумовлені проце ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.