Розділи економіки

Теорія граничної корисності в працях сучасних єкономістів.

На початку XX сторіччя в теоретичній економічній науці сформувалася оригінальна наукова школа - російська школа політичної економії, що зробила значний вплив на розвиток ряду напрямків світової науки. Тому науково правильно і вірогідно виділяти в історії економічної науки XX в. поряд із неокласичною, кейнсіанською, інституціональною школами ще і російську школу політичної економії.

Ідея про можливість існування вітчизняної економічної школи можна сказати "витає в повітрі" уже декілька років. Автор дійсної доповіді висловлювала її й у 1997 р. у Передмові до книги М.І.Туган-Барановського "Періодичні промислові кризи", і в доповідях на кафедрі, і на міжнародній науковій конференції /1999 р./. Проте потрібно було уявити підстави, вагомі докази такої тези.

У результаті проведених досліджень сформувався висновок: що стосується теоретичної економічної науки,тобто всі підстави думати, що в цій області дійсно існувала школа високої теорії, що у Росії завжди називали політичною економією.

Початок цієї школи ставиться до 90-м рр. XIX в., коли були опубліковані праці, що стали генераторами основних ідей і концепцій російської теоретичної економічної науки. Це - "Промислові кризи в сучасної Англії, їхньої причини і найближчі впливи на народне життя" /1894/ і "Російська фабрика в минулому і дійсному" /1898/ М.І.Туган-Барановського і "Економічні нариси. Випуск перший.

Теорія цінності Рікардо /Досвід точного аналізу/" /1898/ В.К. Дмитрієва. Цілком оригінальні дослідження, що принесли світову популярність одному економісту / Туган-Барановському/ відразу ж, другому /Дмитрієву/ три чверті сторіччя через, були здійснені вченими, яким не здійснилося ще і тридцятьох років.

І ми вже звертаємо увагу на характерну рису російської школи - у її річищі працювали люди дуже молоді, причому в другому десятилітті XX в. із працями, згодом визнаними видатними, виступали уже вчорашні студенти. Так було, зокрема, із книгою А.В.Чаянова "Нариси по теорії трудового господарства" (1912-1913).

Виникнення школи високої теорії саме наприкінці XIX -початку XX в. було затребувано часом і підготовлено попереднім розвитком економічної думки Росії в XIX в. Вся перша половина XIX в. проходила під знаком вивчення, популяризації і навіть спроб застосувати навчання А.Сміта до російської дійсності. Для самих відважних, як відомо, це закінчилося в кріпосницькій країні трагічно.

Роботи іншого представника класичної школи - Д.Рікардо, будучи відомими, у той період занадто великої уваги не залучали. У Росії любили набагато більше послідовника й інтерпретатора теорії Рікадро Дж.Ст.Мілля. Великий інтерес у російських суспільствознавців викликали праці, а головне концепції німецької історичної школи. У німців знайшлося чимало послідовників, у результаті чого були зроблені дуже важливі дослідження в області народного господарства Росії і його історії, для чого треба буде добре попрацювати над статистикою. Блискуче володіння теоретичними аспектами статистики і практичне її застосування в наукових дослідженнях, державній і суспільній діяльності є однієї з яскравих характерних рис російської школи політичної економії, заставою багатьох наукових відкриттів.

Високий рівень конкретно-економічних досліджень російських учених другої половини XIX в. /Згадаємо лише двотомник А.И.Чупрова "Залізничне господарство", 1875-1878/ також у чималому ступені сприяв розвитку інтересу і, якщо так можна сказати, смаку до теоретичної роботи в їхніх учнів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Політика зайнятості населення в Україні
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в Україні відбувається процес глобалізації та формування ефективного механізму ринку праці за рахунок перебудови його структурних елементів та характеру втручання держави у процеси на ринку ...

Місце малих підприємств в системі ринкових відносин
Одним з найважливіших завдань України на шляху подальшого розвитку ринкових відносин є посилення ролі малого підприємництва. Адже малі підприємницькі структури створюють не тільки економічну, а й соціально-політичну основу для становлення та розвитку ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.