Розділи економіки

Вплив соціально-економічних чинників на систему освіти

Ринок освіти регіону - це соціоекономічна система, в якій дії саморегулюючого ринкового механізму взаємозв’язку попиту та пропозицій надання послуг освіти пов'язані з інтересами та потребами споживачів, державними та інституціональними стандартами контролю якості, змісту освіти і професійною спеціалізацією, обумовленою специфікою регіону.

Формування поведінки споживачів послуг освіти може розглядатися у зв’язку з питаннями конкурентної боротьби на ринку освіти, оскільки пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності змушує навчальні заклади активно впливати на споживачів, формувати лояльне ставлення. Серед причин загострення конкуренції відзначено такі: несприятлива демографічна ситуація в Україні, обмежені можливості державного фінансування освіти, збільшення частки надання освітніх послуг за рахунок фізичних та юридичних осіб, розширення мережі освітніх закладів недержавної форми власності.

Ринкові відносини, жорстка конкуренція у сфері освіти актуалізують функцію сервісу в діяльності навчальних закладів, обслуговування запитів споживачів, надання комплексних послуг.

Трансформація інституту освіти під впливом ринкових механізмів і соціальних факторів, дії споживачів (домогосподарств) ще не були комплексно відображені у вітчизняній соціології. Цілісний аналіз процесів споживання у сфері вищої освіти вимагає міждисциплінарного дослідження із залученням здобутків соціології економіки, ринку і споживання, оскільки власне споживання як головна рушійна сила господарської діяльності значно впливає на функціонування інституту освіти, на формування ринку послуг вищої освіти. Саме тому в центр уваги дослідження - поведінка споживачів. [20, c. 120]

Поряд із цим, сучасній освіті України притаманна централізована система управління. Надання законом України “Про вищу освіту” державним вищим навчальним закладам певних функцій автономії дає змогу враховувати потреби регіонів.

Особливістю теперішнього періоду є те, що кожна область готує кадри переважно для себе. Зменшується кількість випускників шкіл що вступають до вузів інших регіонів. Зростає роль регіональної підготовки спеціалістів з вищою освітою. Збільшується кількість регіональних вищих навчальних закладів різних форм власності. Виникає багато нових вузів з невеликою кількістю студентів, що свідчить про зменшення навантаження чисельності студентів на вищі навчальні заклади. Більшість з нещодавно відкритих вузів - профільні, завдяки ринковому механізму дії закону відповідності попиту та пропозиції. Виокремлюються тенденції скорочення вечірньої форми навчання на користь денної й заочної, та загального скорочення пропорції основного професорсько-викладацького складу. В той же час, відповідно до вимог Болонського процесу, відбувається поступове впровадження двоступеневої системи підготовки фахівців (бакалаври, магістри), виникає необхідність вдосконалення переліку напрямів та спеціальностей, за якими ведеться підготовка спеціалістів, що також сприятиме подальшому поліпшенню якості вищої освіти за рахунок вдосконалення її методико-матеріальної забезпеченості.

Разом з тим, якість підготовки фахівців і функціонування освіти великою мірою залежать від фінансування закладів освіти. В умовах формування різних форм власності значна частка фінансування залучається з позабюджетних коштів, переважно за рахунок платного навчання, з’являються нові джерела фінансування вищої освіти, відбувається комбінування фінансових потоків. Отже, державне фінансування вже не є провідною формою ресурсного забезпечення вищої освіти.

Подібні статті по економіці

Контролінг інвестиційних проектів
У складі механізму інвестиційного менеджменту важлива роль надається системам і методам внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований підприємством процес перевірки в ...

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.