Розділи економіки

Проблема легалізації доходів на ринку капіталу

Сучасний розвиток української економіки неможливий без її послідовної інтеграції до міжнародних фінансових відносин. Тому сьогодні здійснюються активні кроки, спрямовані на приведення різних сфер народного господарства у відповідність до вимог міжнародних стандартів. Одним з найактуальніших і проблемних питань, яке стає на шляху успішної інтеграції України до світового господарства, є тінізація економіки, і, як наслідок, легалізація злочинних коштів на ринку капіталу.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної фінансової системи з проблемою легалізації грошей зіткнулася не тільки Україна, а й усе світове співтовариство. І саме ринок капіталу став основною ланкою у схемі легалізації та переведення в готівку коштів підприємницьких структур. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження тіньових схем легалізації злочинних коштів на ринку капіталу як найбільш привабливого сектору фінансової системи з точки зору легалізації доходів отриманих незаконним шляхом.

Дослідження основних схем легалізації грошей надасть можливість виявити основні недоліки в організації платіжних систем, які на сьогодні залишають достатньо варіантів для проведення відповідних операцій. Це, у свою чергу, надасть можливість розробити та вдосконалити методи боротьби з легалізацією злочинних коштів.

Значну увагу проблемі легалізації злочинних коштів приділяють вчені-економісти та фахівці з питань тінізації економіки та легалізації злочинних коштів: О.І. Барановський [1], Д.А. Верлан, В.Ф. Волик, С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та інші. Водночас в умовах динамічного розвитку ринку капіталу у межах світової фінансової системи, появи нових фінансових інструментів та фінансових послуг з'являються нові схеми легалізації злочинних грошей, що потребує проведення нових досліджень.

Негативні очікування суб’єктів господарювання та макроекономічна нестабільність під час кризи спричинили активізацію відпливу капіталів з легального сектору та зростання рівня тінізації економіки України, який у докризовий період мав тенденцію до скорочення. З одного боку, тіньові економічні відносини пом’якшили кризові впливи. Завдяки таким відносинам суб’єкти господарювання адаптували свою поведінку відповідно до виникаючих ризиків. З іншого боку, високий рівень тінізації об’єктивно призводить до руйнування важелів управління економікою, подальшого розшарування населення, підриву довіри до влади та гальмування реформ.

У зв’язку з цим, скорочення масштабів тінізації економіки є невід’ємною складовою стратегії реформ. Зважаючи на ризики для досягнення цілей реформування, пріоритетами детінізації економіки є протидія тінізації фінансових потоків, легалізація ринку праці та детінізація земельних відносин. Створення державою умов, за яких перебування у нелегальному секторі є надто дорогим та ризикованим, формуватиме мотивацію легалізації капіталів, детінізації ринку землі та праці. Детінізація фінансових потоків, трудових відносин і ринку землі уможливить повну реалізацію потенціалу модернізаційних реформ та підвищить стійкість економіки України до кризових явищ.

тіньова економіка легалізація україна

  Подібні статті по економіці

  Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
  Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

  Організація потокового та непотокового виробництва
  Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.