Розділи економіки

Управління активами торговельного підприємства

Активи підприємства - це контрольовані ним економічні ресурси, які сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю та здатністю генерувати дохід, постійний оборот яких у процесі використання пов’язаний з факторами часу, ризику та ліквідності [18, с.86].

Активи представляють собою економічні ресурси підприємства в формі сукупних майнових цінностей, які використовуються в діяльності з метою отримання прибутку.

Класифікація активів підприємства:

- за формами функціонування: а) матеріальні активи; б) нематеріальні активи; в) фінансові активи.

- за характером участі в господарському процесі з позицій особливостей обороту: а) необоротні активи; б) оборотні активи.

- за характером участі в різних видах діяльності: а) операційні активи; б) інвестиційні активи.

за характером фінансових джерел формування: а) валові активи; б) чисті активи.

за характером власності: а) власні активи; б) орендовані активи; в) безкоштовно використані активи.

за мірою агрегованості як об’єкта управління: а) індивідуальний актив; б) група активів, що управляються комплексно; в) сукупний комплекс активів підприємства.

за мірою ліквідності: а) активи в абсолютно ліквідній формі; б) високоліквідні активи; в) середньо ліквідні активи; г) низько ліквідні активи; д) неліквідні активи.

за характером використання в поточній діяльності: а) активи, що використовуються; б) активи, що не використовуються.

за характером знаходження активів по відношенню до підприємства: а) внутрішні активи; б) зовнішні активи [18, с.87].

Управління активами підприємства - це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з їх формуванням, використанням в діяльності підприємства та організацією їх обороту [7, с.247].

Оборотні активи - сукупність коштів підприємства, вкладених в оборотні фонди і фонди обігу, які забезпечують неперервний процес виробничої та комерційної діяльності і повністю споживаються на протязі одного виробничого циклу.

Проведемо аналіз сукупної вартості активів підприємства, для цього складемо таблиця 2.31.

Вартість сукупних активів підприємства збільшилась в 2009р. по відношенню до 2007р. на 600,8 тис. грн., по відношенню до 2008р. збільшилась на 272,9 тис. грн. у зв'язку із збільшенням вартості необоротних та оборотних активів.

Таблиця 2.31

Сукупна вартість активів підприємства, тис. грн.

Актив

Роки

Відхилення, 2009р. від

2007р.

2008р.

2009р.

2007р., абс.

%

2008р., абс.

%

1. Необоротні активи - усього

113,6

119,6

194,0

80,4

70,8

74,4

62,2

2. Оборотні активи - усього

255,7

576,7

774,9

519,2

203,1

198,2

34,4

3. Витрати майбутніх періодів

0,9

1,8

2,1

1,2

133,3

0,3

16,7

Баланс

370,2

698,1

971,0

600,8

162,3

272,9

39,1

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва
Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. ...

Інтеграція України у світове господарство
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.