Розділи економіки

Реструктуризація підприємства як один із способів підвищення рівня економічної безпеки на підприємстві

Забезпечення економічної безпеки підприємств в першу чергу може асоціюватися із захистом від різного роду економічних злочинів, як то шахрайство, несумлінна конкуренція, промислове шпигунство тощо, але це не розкриває повністю цього поняття. Економічна безпека підприємства визначається сукупністю факторів, що відображають незалежність, стабільність, можливості зростання, забезпечення економічних інтересів тощо. Разом з тим, економічна безпека підприємства може бути поділена на кілька складових в залежності від сторони діяльності підприємства, яку вона забезпечує: фінансова, інформаційна, кадрова, технологічна, ресурсна, ринкова, тощо. Отже, економічну безпеку підприємства можна представити стан ресурсів підприємства, спроможний забезпечити найбільш ефективне їх використання з метою сталого розвитку підприємства в умовах мінливого загрозливого середовища.

Оскільки економічна безпека підприємств обумовлена здебільшого необхідністю протистояти негативному впливу мінливого зовнішнього середовища, це вимагає розробки адекватних заходів із захисту від таких проявів, що більш точно характеризує цю категорію. Та на теперішній час функціонування підприємств за законами ринкової економіки передбачає, що вони самостійно визначають напрямки своєї економічної політики, організовують та планують виробництво й реалізацію своєї продукції, контролюють достатність оборотних коштів та строки за розрахунками з кредиторами, строки розрахунків дебіторів. Все це в сукупності обґрунтовує необхідність забезпечення економічної безпеки підприємств відповідно до особливостей та потреб кожного з них. Йдеться про те, що система економічної безпеки не може бути уніфікованою для всіх господарюючих суб'єктів, вона визначається специфікою підприємств, зокрема, розміром, структурою капіталу, особливостями виробничого процесу та технологіями, які при цьому використовуються, наявністю та складом трудових ресурсів, сферою функціонування, сектором національної економіки (приватний, державний, комунальний), зовнішнім середовищем, яке включає постачальників, споживачів, конкурентів тощо.

Слід зазначити, що основні загрози економічній безпеці підприємств надходять із зовнішнього середовища і це не тільки промислове шпигунство, несумлінна конкуренція, шахрайство, це також і рейдерство по відношенню до підприємств, і несприятливі коливання ринкової кон'юнктури, що призводять до глибокої кризи (банкрутства) на підприємствах. За таких умов забезпечення економічної безпеки підприємств має ґрунтуватися на заходах із трансформації, зокрема, реструктуризації. При цьому під реструктуризацією розуміється комплексом заходів, спрямованих на відновлення стійкої економічної, фінансової та технічної життєздатності підприємств з метою забезпечення їх ефективного функціонування в конкурентному середовищі та відновлення конкурентоспроможності на довгостроковій основі. Такий підхід до проведення змін на підприємствах у відповідь на загрози зовнішнього середовища в достатній мірі відповідає інтересам забезпечення економічної безпеки підприємств.

Заходи з реструктуризації реалізують на різних рівнях підприємства, оскільки за допомогою нових стратегій ведення бізнесу (лізинг, оренда, концесія) та внутрішньої реорганізації (у формах злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення) відбувається захист власних фінансових, майнових, виробничих, тощо інтересів.

Досліджуючи реструктуризацію слід відзначити, що саме слово «структура» використовується в економічному контексті, означаючи специфічні, стійкі відносини між основними елементами конкретної функції або процесу. А реструктуризація, як зміна структури, характеризується цілеспрямованим процесом зміни структури організації. Ця ж структура визначає обмеження, за яких підприємства функціонують, виконуючи повсякденну роботу, і прагнуть до кращих економічних показників. Отже, реструктуризація може інтерпретуватися також як спроба зміни структури організації з метою послаблення деяких або всіх короткочасних обмежень (загроз зовнішнього середовища), при цьому вона повинна відповідати напрямам довгострокової стратегії. Крім цього, реструктуризація підприємства визначається також і як сукупність різних заходів, що приймаються з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства і сприяє збільшенню його вартості.

Відповідно до вище викладеного, основними завданнями реструктуризації підприємства є його перетворення в таке, що характеризується посиленням економічної безпеки, стабільністю положення на ринку та має високу вартість для його власників. У такому випадку підвищення економічної безпеки підприємства забезпечується також на основі управління фінансовою та майновою безпекою підприємства, які виступають формуючими факторами вартості підприємств (в результаті управління діяльністю окремих структурних одиниць при формуванні грошових потоків).

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ритмічність та сезонність виробництва
Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постач ...

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.