Розділи економіки

Розрахунок та обґрунтування обсягу оборотних засобів підприємства

Оборотним капіталом називають засоби виробництва, що, на відміну від основних фондів, беруть участь тільки в одному виробничому циклі, під час якого цілком переносять свою вартість на вартість готової продукції. У практиці обліку та законодавстві поняття оборотного капіталу прирівняне до поняття оборотних засобів. Оборотні засоби поряд з основними є найважливішим елементом виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними засобами гальмує його нормальну діяльність і погіршує фінансовий стан.

Оборотні засоби призначені забезпечувати динамічну складову економічної діяльності підприємства. У процесі кругообігу вони проходять три стадії перетворень.

. Заготовча стадія - "гроші - оборотні засоби" - охоплює період, необхідний для створення виробничих запасів. Оборотні засоби на цій стадії у вигляді грошей використовують для закупівлі сировини, матеріалів та інших предметів праці.

. Виробнича стадія - "оборотні засоби - готова продукція" - починається з отримання предметів праці і завершується відправленням готової продукції на склад підприємства. Оборотні засоби на цій стадії мають вигляд предметів праці, незавершеної та готової продукції.

. Стадія реалізації - "готова продукція - гроші" - починається з надходження готової продукції на склад підприємства і завершується отриманням виручки від реалізації продукції. Оборотні засоби на цій стадії перебувають у вигляді готової продукції та грошей.

Таким чином, кошти здійснюють один оборот, а далі все повторюється

Оборотний капітал складається з двох частин - оборотних фондів і фондів обігу. Склад і класифікація оборотного капіталу подається на рис. 1.

Рис.1. Склад оборотного капіталу

Оборотні фонди у своїй речовій формі утворюють предмети праці. Вони змінюють свою натуральну форму і фізико-хімічні властивості. Оборотні фонди містять у собі:

• Виробничі запаси - це предмети праці, які містяться на складі у вигляді запасів і призначені для переробки у виробничому процесі.

Виробничі запаси складаються із сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, допоміжних матеріалів, мастильних матеріалів, палива, тари, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів праці.

Малоцінними та швидкозношуваними є предмети праці, які використовуються як засоби праці протягом року чи менше або вартість яких не перевищує 100-кратного (для бюджетних організацій 50-кратного) розміру мінімальної заробітної плати праці.

• Незавершене виробництво - це продукція, яка ще не пройшла всі стадії обробки. У вартісному вираженні - це витрати на придбання матеріалів, запасних частин, сировини, на заробітну плату й інші кошти, необхідні для продовження процесу виробництва.

• Витрати майбутніх періодів - це витрати на виконання науково-дослідних, раціоналізаторських робіт, освоєння нової техніки, орендну плату тощо, що здійснюються в поточному році, але на собівартість продукції списуватимуться в наступних періодах.

До фондів обігу належать:

• готова продукція, що зберігається на складах підприємства;

• товари, відвантажені споживачу, але ним не оплачені;

• кошти в розрахунках і готівка.

Обігові кошти повинні забезпечувати безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства.

Оборотні фонди циркулюють у сфері виробництва й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються, отже, цілком переносять свою вартість на створений продукт.

Фонди обігу пов’язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участі в утворенні вартості, а є її носіями. Після закінчення виробничого циклу виготовлення продукції та її реалізації вартість оборотних фондів відшкодовується в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного відтворення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів виробництва.

Потребу підприємства в оборотному капіталі на момент утворення підприємства покажемо в табл. 3.1.

Табл. 3.1. Розрахунок потреби підприємства в оборотному капіталі на 2012 рік

Назва складових частин оборотного капіталу

Сума, грн.

I.

II.

III.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Матеріальна частина оборотних засобів Виробничі запаси Малоцінні швидкозношуючі засоби Незавершене виробництво Витрати майбутніх періодів Готова продукція на складі

53182,52 10104,7 - - -

Разом матеріальна частина оборотних засобів

63287,22

I.

II.

III.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Нематеріальна частина оборотних засобів Гроші в касі на розрахунковому рахунку Дебіторська заборгованість Короткострокові фінансові вкладення

949,3 - -

Разом нематеріальна частина оборотних засобів

949,3

Всього оборотний капітал підприємства

64236,52

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
У наш час, здається, не можна прожити і дня, не почувши цього підступного і інтригуючого слова. Про неї кажуть, з нею борются, її бояться. Що ж таке – інфляція? У світі майже немає країн, де б у другій половині XX ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.