Розділи економіки

Мета і завдання комплексної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання

Основною метою комплексної оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання є одержання основних параметрів, що дають об'єктивну й точну картину фінансового стану підприємства, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами й кредиторами. Важливо при цьому розуміння, на якому етапі розвитку бізнесу власник почне одержувати дані доходи, і з якими альтернативними витратами це сполучене.

Основними завданнями комплексної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання є :

дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств [11, с. 95].

Для об'єктивної оцінки фінансового становища підприємства необхідно від окремих облікових даних перейти до певних ціннісних співвідношень основних факторів - фінансовим коефіцієнтам.

Застосування в розрахунках фінансових коефіцієнтів (показників) дає можливість підвищити якість оцінки й скласти об'єктивний висновок про фінансове становище підприємства, оскільки дозволяє визначити те коло відомостей, яке важливе для користувачів фінансової звітності з погляду прийняття рішень, а також представляє можливість глибше оцінити положення даної звітної одиниці в системі господарювання й тенденції його зміни.

Великою перевагою фінансових коефіцієнтів є також і те, що вони трансформуються, що спотворює вплив на звітний матеріал інфляції, що особливо актуально при аналізі в довгостроковому аспекті. Суть полягає в зіставленні розрахованих по даним звітності коефіцієнтів із загальноприйнятими стандартними коефіцієнтами, середньогалузевими нормами або відповідними коефіцієнтами, обчисленими по даним діяльності підприємства за попередні роки.

Однак фінансові коефіцієнти дають лише загальні орієнтири, служать свого роду сигналами про ті або інших змінах у фінансовому стані підприємства. Вони дають можливість визначити напрямок для проведення подальшого, більш глибокого аналізу.

Виділяють 4 групи основних фінансових показників, що використовують при комплексній оцінці фінансового стану суб’єкта господарювання [3, с. 122]:

фінансова стабільність,

ліквідність,

рентабельність,

ділова активність (оборотність).

Фінансовий аналіз відображає справжнє положення фірми, її минулі досягнення, виявляє залежність показників фінансово-господарчої діяльності від різних факторів, дозволяє оцінити відносне фінансове становище фірми, розкриває ступінь фінансових ризиків.

При необхідності слід порівняти фінансові результати підприємства з результатами по галузі.

Фінансовий стан - одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства. Це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану показує, за якими конкретними напрямами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість виявити найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансовому стані даного підприємства [5, с. 72]. Отже, фінансовий стан - найважливіший показник економічної діяльності підприємства, що характеризує його ділову активність і надійність, визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому партнерстві тощо.

Об'єктом фінансового аналізу є конкретно підприємство чи фінансова операція цього підприємства.

Суб'єктами фінансового аналізу виступають аналітики, які аналізують діяльність підприємства.

Під предметом фінансового аналізу розуміють господарські процеси підприємств, соціально-економічну ефективність та підсумкові фінансові результати їх діяльності, що складаються під дією об'єктивних і суб'єктивних факторів. Ці фактори відображаються через систему економічної інформації.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.