Розділи економіки

Фактори продуктивності праці

Фондовіддача - загальний показник використання всієї сукупності основних виробничих фондів. Визначається відношенням річного обсягу випуску продукції у грошовому вираженні до середньорічної(без урахування зносу) балансової вартості основних виробничих фондів [6].

Залежність між рівнем і динамікою технічної озброєності та продуктивності праці пряма:

(1.3)

де Пп- продуктивність праці;

Фо- фондоозброєність

Фв- фондовіддача.

Рівень механізації та автоматизації обчислюється на основі таких показників, як коефіцієнти механізації робіт (виробництва)- Км.р (в) і праці - Км.п* [4; c.387-388]

Км.р(в)= (1.4)

або (1.5)

де Qm- обсяг робіт, виконаний механізованим способом;загальний обсяг робіт;

Чм- чисельність робітників, зайнятих механізованою працею;

Ч- загальна чисельність, зайнятих механізованою працею на даному робочому місці;

Чмі- чисельність робітників, зайнятих механізованою працею на даному робочому місці;

І- величина, яка характеризує відношення часу механізованих процесів до загального часу виконання операції.*[4; 388]

Для визначення рівня комплексної механізації використовують подібні показники.

Рівень автоматизації характеризується відношенням кількості автоматизованого устаткування або його потужностей до кількості або потужностей усього використаного устаткування, а також часткою автоматизованих операцій або продукції, виробленої на автоматизованому устаткуванні.

Велике значення для підвищення продуктивності праці мають організаційно-економічні фактори, які визначаються рівнем організації виробництва, праці й управління. До цих факторів належать:

· удосконалення форм організації спільного виробництва, його подальшої спеціалізації та концентрації, удосконалення організації виробничих підрозділів і допоміжних служб на підприємствах (транспортної, інструментальної, складської, енергетичної тощо);

· удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу і кооперації праці, впровадження багатоверстатного обслуговування, розширення сфери суміщення професій і функцій; застосування передових методів і прийомів праці; удосконалення організації та обслуговування робочих місць; поліпшення нормування праці(впровадження технічно обґрунтованих норм затрат праці, розширення сфери нормування праці); застосування гнучких форм організації праці; поліпшення підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов праці; удосконалення матеріального стимулювання праці;

· удосконалення організації управління виробництвом шляхом удосконалення системи управління виробництвом, поліпшення оперативного управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем управління виробництвом.*[1; c.306-308]

В умовах ринкових відносин важливими заходами щодо удосконалення організаційних форм виробництва й управління можуть бути:

· приватизація державної власності;

· розвиток середнього і малого підприємництва;

· надання повної економічної свободи державним підприємствам;

· диверсікація виробництва;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.