Розділи економіки

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві

Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарювання: різні форми власності на засоби виробництва; повна економічна відокремленість і свобода вибору господарської діяльності товаровиробників, їх повна економічна залежність від кон'юнктури ринку; боротьба за джерела сировини, ринки збуту виробленої продукції, сфери використання капіталу з метою отримання найбільшого прибутку.

Актуальність теми. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competіtіon). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства, стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес, що сприяє кращому забезпеченню ринку товарами.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.

Створення конкурентного середовища й подолання монополізму є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. Здійснена в Україні приватизація ще не призвела до створення сприятливого для економічного зростання конкурентного середовища. Схоже на те, що «обмеження діяльності підприємств-монополістів для цього недостатньо, поза як в наш час більше половини великих підприємств є монополістами у своїх галузях, і тому тільки приватизація, розкрупнення там, де це можливо, й зацікавленість у розвитку альтернативних недержавних виробництв може забезпечити нормальну конкуренцію на українському ринку». Становлення і утвердження здорової економічної конкуренції в нашому суспільстві - питання не одного року. Серед умов, за яких можливе відтворення ринково-конкурентного середовища, слід зазначити повернення суспільного виробництва до реалій багатоукладної економіки, роздержавлення її і демонополізацію; здійснення земельної реформи; ліквідацію міністерсько-відомчої структури управління виробництвом, яка неспроможна забезпечити перехід до нових форм господарювання; удосконалення ринкової інфраструктури; наявність стимулів до творчої, продуктивної праці; зростання ролі органів місцевого самоврядування у формуванні ринкових відносин; законодавче забезпечення конкуренції як способу ведення ринкового господарства.

Конкуренція являє собою відносини між товаровиробниками з приводу одержання максимальних прибутків на основі розумного ризику та підприємливості.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та з’ясувати основні риси ринкової конкуренції, її місце та роль у суспільному виробництві.

Для досягнення цієї мети у роботі вирішуються такі завдання:

визначити умови виникнення конкуренції;

охарактеризувати основні риси досконалої та недосконалої конкуренції;

дослідити зміст та умови розвитку конкурентного середовища;

проаналізувати сприяння ринковій конкуренції.

Об’єктом дослідження є основи та загальні риси конкуренції, що визначають її роль в суспільному виробництві.

Предметом дослідження виступає ринкова конкуренція як ключова категорія економічної теорії.

У роботі використовуються такі методи:

)історико-філософський (конкуренція вивчається відповідно до періодів розвитку суспільства);

)системний (конкуренція розглядається як складна цілісна система, елементи якої визначені об'єктивними умовами і суб'єктивними факторами, а також як комплексне соціально суперечливе явище);

)функціональний (у його межах визначається сутність і змістовна спрямованість конкуренції);

У науковому дослідженні також застосовується метод єдності історичного та логічного, який дозволяє з огляду на складність, різноманітність і багатомірність вимірів суспільного буття, дослідити закономірності розвитку конкуренції.

Дослідження також проводилося з використанням методів аналізу, синтезу, наукової абстракції, а також статистичного методу.

Питання економічної конкуренції та її місця у суспільному виробництві досліджували: Дідківська Л. І., Дворак М. С., Костусєв О. О., Хоменко І. А., Юданов А. М., Янова В.В. та інші.

  Подібні статті по економіці

  Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
  Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

  Нагромадження капіталу
  Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.