Розділи економіки

Місце та роль ринкової конкуренції у суспільному виробництві

Необхідною умовою ефективного функціонування механізму саморегулювання ринкової економіки є конкуренція. Вона є важливою рушійною силою розвитку ринкової економічної системи. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарювання: різні форми власності на засоби виробництва; повна економічна відокремленість і свобода вибору господарської діяльності товаровиробників, їх повна економічна залежність від кон'юнктури ринку; боротьба за джерела сировини, ринки збуту виробленої продукції, сфери використання капіталу з метою отримання найбільшого прибутку.

Актуальність теми. Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competіtіon). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства, стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес, що сприяє кращому забезпеченню ринку товарами.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.

Створення конкурентного середовища й подолання монополізму є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. Здійснена в Україні приватизація ще не призвела до створення сприятливого для економічного зростання конкурентного середовища. Схоже на те, що «обмеження діяльності підприємств-монополістів для цього недостатньо, поза як в наш час більше половини великих підприємств є монополістами у своїх галузях, і тому тільки приватизація, розкрупнення там, де це можливо, й зацікавленість у розвитку альтернативних недержавних виробництв може забезпечити нормальну конкуренцію на українському ринку». Становлення і утвердження здорової економічної конкуренції в нашому суспільстві - питання не одного року. Серед умов, за яких можливе відтворення ринково-конкурентного середовища, слід зазначити повернення суспільного виробництва до реалій багатоукладної економіки, роздержавлення її і демонополізацію; здійснення земельної реформи; ліквідацію міністерсько-відомчої структури управління виробництвом, яка неспроможна забезпечити перехід до нових форм господарювання; удосконалення ринкової інфраструктури; наявність стимулів до творчої, продуктивної праці; зростання ролі органів місцевого самоврядування у формуванні ринкових відносин; законодавче забезпечення конкуренції як способу ведення ринкового господарства.

Конкуренція являє собою відносини між товаровиробниками з приводу одержання максимальних прибутків на основі розумного ризику та підприємливості.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі доступної літератури проаналізувати та з’ясувати основні риси ринкової конкуренції, її місце та роль у суспільному виробництві.

Для досягнення цієї мети у роботі вирішуються такі завдання:

визначити умови виникнення конкуренції;

охарактеризувати основні риси досконалої та недосконалої конкуренції;

дослідити зміст та умови розвитку конкурентного середовища;

проаналізувати сприяння ринковій конкуренції.

Об’єктом дослідження є основи та загальні риси конкуренції, що визначають її роль в суспільному виробництві.

Предметом дослідження виступає ринкова конкуренція як ключова категорія економічної теорії.

У роботі використовуються такі методи:

)історико-філософський (конкуренція вивчається відповідно до періодів розвитку суспільства);

)системний (конкуренція розглядається як складна цілісна система, елементи якої визначені об'єктивними умовами і суб'єктивними факторами, а також як комплексне соціально суперечливе явище);

)функціональний (у його межах визначається сутність і змістовна спрямованість конкуренції);

У науковому дослідженні також застосовується метод єдності історичного та логічного, який дозволяє з огляду на складність, різноманітність і багатомірність вимірів суспільного буття, дослідити закономірності розвитку конкуренції.

Дослідження також проводилося з використанням методів аналізу, синтезу, наукової абстракції, а також статистичного методу.

Питання економічної конкуренції та її місця у суспільному виробництві досліджували: Дідківська Л. І., Дворак М. С., Костусєв О. О., Хоменко І. А., Юданов А. М., Янова В.В. та інші.

  Подібні статті по економіці

  Стратегія економічної безпеки України
  Вважаючи об´єктом стратегії соціально-економічну систему в цілому, а суб´єктом - державу як виразника інтересів суспільства, фундаментальним критерієм ефективності державної стратегії можна визнати національну безпеку, яка с ...

  Проблеми обслуговування державного боргу України
  Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.