Розділи економіки

Планування собівартості продукції

Основною метою планування собівартості є виявлення і використання наявних резервів зниження витрат виробництва і збільшення внутрішньогосподарчих накопичень. Знижуючи витрати виробництва в результаті заощадження минулої і живої праці, промисловість добивається разом із зростанням накопичень збільшення об'єму випуску продукції. Плани за собівартістю повинні виходити з прогресивних норм витрат праці, використання устаткування, витрати сировини, матеріалів, палива і енергії з урахуванням передового досвіду інших підприємств. Тільки при науково організованому нормуванні витрат можна виявити і використати резерви подальшого зниження собівартості продукції. [14, c.87]

Планова собівартість визначається шляхом техніко-економічних розрахунків величини витрат на виробництво і реалізацію всієї товарної продукції і кожного виду виробів. Залежно від характеру виробництва застосовується ряд показників, що характеризують собівартість продукції.

При випуску одного виду продукції собівартість одиниці цієї продукції є показником рівня і динаміки витрат на її виробництво. Для характеристики собівартості різнорідної продукції в планах і звітах використовуються показники зниження собівартості порівнянної товарної продукції і витрат на 1 грн. товарної продукції. План підприємства містить також зведений кошторис витрат на виробництво і планові калькуляції собівартості окремих виробів.

Показник витрат на 1 грн. товарної продукції визначається виходячи з рівня витрат на виробництво товарної продукції по відношенню до вартості продукції в оптових цінах підприємства. [14, c. 92]

Допустимо, що з державного планового завдання за об'ємом реалізованої продукції складає 4,35 млрд. грн., а вартість цієї продукції в оптових цінах - 5 млрд. грн. Отже, завдання по рівню витрат на 1 грн. товарної продукції складе 87 коп. (4,35 / 5).

Показник витрат на 1 грн. товарної продукції не тільки характеризує планований рівень зниження собівартості, але і визначає також рівень рентабельності товарної продукції. Його величина залежить як від зниження собівартості продукції, так і від зміни оптових цін, асортименту і якості продукції.

У плані витрати розраховуються на плановий об'єм і асортимент продукції, але фактичний її асортимент може відрізнятися від планового. Тому планове завдання за витратами на 1 грн. продукції перераховується на фактичний асортимент і потім вже зіставляється з даними про витрати на 1 грн. продукції.

План за собівартістю промислової продукції складається за єдиними для всіх підприємств правилами, встановленими в інструкціях по плануванню, обліку і калькуляції собівартості промислової продукції. У цих інструкціях міститься перелік витрат, що включаються в собівартість продукції, і визначаються способи калькуляції собівартості. [3, c.54]

Встановлення загальних, єдиних для всіх підприємств правил має важливе значення для правильного планування і обліку собівартості продукції. Зокрема, загальним для всіх галузей промисловості є порядок включення в собівартість продукції тільки тих витрат, які прямо або побічно пов'язані з виробництвом продукції. Тому не можна включати в планову собівартість продукції витрати, що не відносяться до виробництва продукції, наприклад витрати, пов'язані з обслуговуванням побутових потреб підприємства (зміст житлово-комунальних господарств, витрати інших непромислових господарств і т.д.), по капітальному ремонту і будівельно-монтажним роботам, а також витрати культурно-побутового призначення.

Деякі витрати хоч і враховуються у фактичних витратах на виробництво, проте через їх особливий характер також не можуть включатися в планову собівартість продукції. До таких витрат відносяться різного роду непродуктивні витрати і втрати, наприклад обумовлений відступами від встановленого технологічного процесу виробничий брак (втрати від браку плануються тільки в ливарних, термічних, вакуумних, скляних, оптичних, керамічних і консервних виробництвах, а також в особливо складних виробництвах новітньої техніки в мінімальних розмірах по нормах, що встановлюються вищестоящою організацією). [4, c.33]

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.