Розділи економіки

Планування фінансової діяльності ТОВ „БЕРКАНА-С”

Управління діяльністю підприємства вимагає врахування наявності фінансових ресурсів для реалізації планів розвитку, оцінки впливу управлінських рішень на результати його діяльності. Вирішення цих завдань досягається в процесі фінансового планування діяльності підприємства.

Фінансове планування являє собою процес прогнозування стану фінансів підприємства на перспективний період та розробки шляхів оптимізації фінансового становища відповідно до стратегічних цілей та завдань підприємства.

У процесі фінансового планування здійснюються:

прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства у періоді, що планується , як у цілому, так і за окремими напрямками його діяльності шляхом оцінки розмірів його доходів та витрат;

оцінка вартості економічних ресурсів (активів), які необхідні підприємству для виконання планів господарської діяльності;

досягнення необхідного рівня платоспроможності та ліквідності підприємства впродовж усього прогнозного періоду.

Фінансове планування потрібно проводити за такою схемою:

- визначення стратегічних цілей та задач підприємства;

- розробка планів господарської діяльності;

- розробка фінансових політик та прогнозів за окремими напрямами управління фінансами;

- перевірка відповідності потреби в капіталі джерелам її забезпечення;

- формування проекту фінансового плану;

- економічна експертиза ефективності розроблених політик управління фінансами;

оцінка проекту фінансового плану, його відповідності стратегічним цілям та задачам підприємства;

- прийняття проекту.

В проект фінансового плану входять розділи:

план доходів і витрат підприємства;

план надходження та витрат грошових коштів;

балансовий план;

план формування та використання фінансових ресурсів.

Баланс доходів та витрат розробляється для визначення чистого прибутку, який в майбутньому періоді надійде до розпорядження підприємства.

В процесі розробки балансу доходів та витрат потрібно забезпечити чіткий взаємозв’язок планових показників доходів, витрат, податків та прибутку підприємства. Даний баланс носить узагальнюючий характер. За даними попередніх двох років розрахуємо баланс доходів та витрат ТОВ „Беркана-С” (таблиця 2.5).

За планом ТОВ „Беркана-С” виручка від реалізації товарів повинна збільшитись у тому ж темпі, як і в 2009-2010 рр. Згідно до проведених розрахунків темп зростання виручки від реалізації у період 2009-2010 рр. дорівнює 1,16%, тому у плановому році сума виручки від реалізації буде дорівнювати 19964,6 тис.грн.

Після відрахування ПДВ чиста виручка від реалізації буде дорівнювати 15971,68 тис.грн. Враховуючи темпи зростання усіх показників на підприємстві від існуючих темпів зростання усіх показників планується зменшити собівартість реалізованої продукції на 5 %, яка у сумі буде дорівнювати 13212,73 тис. грн., адміністративні витрати на 7%, які будуть дорівнювати 482,90 тис. грн., а також при впровадженні нової маркетингової стратегії планується зменшити витрати на збут на 25% , отже сума планових витрат на збут буде складати 3252,07 тис. грн

Також врахуємо, що у 2009 році інші операційні доходи не зможуть збільшитися на 100 %, як це було у попередньому році, і підприємство планує зростання цих доходів на 50 % менше ніж у попередньому році.

Слід також зазначити позитивну тенденцію у зменшенні у плановому році фінансових витрат на 3,57 тис. грн., інших витрат керівництво підприємства не передбачає на наступний рік. Отже з урахуванням запланованих змін усіх показників можна спостерігати збільшення прибутку від операційної діяльності, а відповідно і чистого прибутку підприємства.

Таблиця Баланс доходів та витрат ТОВ „Беркана-С”

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Із урахуванням розробленої стратегіі

2009

2010

2011

1

Дохід (виручка) від реалізацїї товарів (робіт, послуг)

14886,20

17239,10

19964,60

2

ПДВ

2481,00

2873,20

3992,92

4

Чистий дохід (виручка) від реалізацїї

12405,20

14365,90

15971,68

5

Собівартість реалізованої продукції

8743,50

11027,50

13212,73

6

Валовий дохід (збиток) від реалізації

3661,70

3338,40

2758,95

8

Інші операційні доходи

0,00

1518,10

2277,15

9

Адміністративні витрати

337,30

418,50

482,90

10

Витрати на збут

2416,20

3236,80

3252,07

11

Інші операційні витрати

67,20

61,20

55,74

12

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

841,00

1140,00

1245,39

17

Фінансові витрати

415,70

412,10

408,53

18

Інші витрати

21,00

0,00

0,00

19

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

404,20

727,90

836,86

21

Податок на прибуток від звичайної діяльності

101,00

182,00

167,37

22

Чистий прибуток

303,20

545,90

669,49

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.