Розділи економіки

Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства

Основними регулятивно-правовими актами, які визначають економічні відносини, є: Закони України, а також Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента, листи Національного Банку України, Господарський Кодекс, Податковий Кодекс, Національні стандарти та інші різні підзаконні акти.

До системи норм і нормативів входять такі їх групи:

нормативи ефективності загального виробництва;

норми й нормативи затрат праці та зарплати;

норми і нормативи затрат та запасу сировини, матеріалів, палива й енергії та інших видів нормованих оборотних фондів;

нормативи капіталовкладень і капітального будівництва;

фінансові норми і нормативи;

норми грошових (комплексних) затрат на виробництво, тощо;

соціально-економічні норми та нормативи.

Планова інформація - це сукупність даних про склад запланованого об’єкта і тенденцію його розвитку. Вона відображена в оперативних, поточ-них та перспективних планах, а також у довготермінових прогнозах розвитку підприємств, об’єднань і галузей економіки.

Господарський облік організований в єдину систему контролю за вико-нанням завдань і складається з трьох самостійних, але міцно пов’язаних між собою видів обліку: оперативного, бухгалтерського й статистичного. Відповідно до цього класифікують і види облікової інформації та звітність.

Бухгалтерська звітність - це система пов’язаних між собою показників,

що характеризують кругообіг господарських засобів. Характерною особливістю бухгалтерської звітності є взаємопов’язана система її показників, документально підтверджених записами початкових господарських операцій, які відображають у різних вартісних оцінках, а за речовими елементами (матеріальні цінності, продукція і т. ін.) у натуральному виразі.

Оперативна звітність (або виробничо-технічна) призначена переважно для поточного контролю й управління у середині окремих підприємств і об’єднань. Вона містить дані про виробництво важливих видів продукції, про хід поставок матеріалів та палива, про виконання договорів поставок замовникам комплектуючих виробів та напівфабрикатів тощо.

За способами складання оперативна звітність подібна до статистичної, тому на практиці їх часто виконують разом.

За періодичністю подання звітність поділяють на місячну, квартальну і річну. Квартальна звітність, зокрема, складається з “Балансу”, “Звіту про фінансові результати”. Крім цього, сюди входять: додаток до балансу, де відображені показники реалізації продукції, прибутків та збитків; розшифрування до балансу; довідки, що містять конкретну характеристику різних статей балансу й ін. Місячна звітність містить звіт із праці, дані про виконання планів із виробництва, праці і зарплати. Серед квартальної звітності слід відзначити звіт із праці, що містить дані про фонд оплати праці підприємства та його склад.

Фінансова звітність згідно з П(С)БО - це бухгалтерська звітність, що ві-дображає фінансовий та економічний стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.

Фінансова звітність складається з: форми №1 “Баланс”, форми №2 “Звіт про фінансові результати”, форми №3 “Звіт про рух грошових коштів”, форми №4 “Звіт про власний капітал”, форми №5 “Примітки до річної фінансової звітності”, примітки до звітів.

Для виконання розрахунків та аналізу фінансово-економічних показни-ків використаємо таку статистичну звітність: форму №1-підприємництво “Звіт про основні показники діяльності підприємства”, форму №11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”, форми 1-ПВ “Звіт із праці” (місячна, квартальна, річна), форма 3-ПВ “Звіт про використання робочого часу”, форма 6-ПВ “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання” (річна), форма 1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” (місячна) тощо.

Залежно від галузевої належності підприємства, його розмірів, а також теми магістерської роботи студенту може знадобитися деяка інша статистич-на звітність (або оперативна звітність).

Позаоблікова інформація, на відміну від нормативної, планової й облікової, має позасистемний характер. Її призначення полягає у тому, щоб доповнити недостатні дані для проведення дослідження. Потреба в ній виникає, як правило, за необхідності поглиблення економічного аналізу і визначення конкретних причин зміни показників, які вивчаються.

Основні фінансово-економічні показники наведені у таблиці 3.

Отже, провівши розрахунки в таблиці 3, можна сказати що у 2011 році порівняно з 2009 роком спостерігається збільшення операційних витрат, і підвищення чистого прибутку. Чистий прибуток у 2010 році становив 5097 тис. грн., а у 2011 році 11932 тис. грн., тобто збільшився 6835,на тис.грн (або 59,06%). Але спостерігаються й позитивні тенденції. Так продуктивність праці одного працівника у 2011 році порівняно з 2010 зросла на 45,62 тис. грн. /особу (23,46%), а у порівнянні з 2009 роком на 89,05 тис. грн./особу (24,11%). Спостерігається щорічне збільшення продуктивності праці й одного робітника.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Комерційні банки
Промайнуло чотири роки розбудови самостійної банківської системи. Безумовним досягненням є створення дворівневої банківської системи на чолі з Національним банком України, який дійсно став Центральним банком ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.