Розділи економіки

Розрахунок показників ефективності

Ефективність використання капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями.

Фондовіддача - це відношення вартості випущеної продукції у вартісному виразі до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність використання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Фондовіддача розраховується за формулою 3.2:

, (3.2)

де РП - вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.;

Вок - середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів)

Вок = (початкова балансова вартість ОФ + Залишкова вартість ОФ)/2

Залишкова вартість ОФ = початкова балансова вартість - амортизація

Отже, отримуємо наступні розрахунки:

Фондоємність - показник, що характеризує вартість основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю вартості валової (товарної) продукції. Обчислюють як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до річного обсягу валової (товарної) продукції. Фондоємність - показник, обернений показникові фондовіддачі, тому маємо такі розрахунки:

Фондоозброєність - показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників, вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.

Фондоозброєність розраховується за формулою 3.3:

(3.3)

де ОФ - середньорічна вартість основних фондів, грн.;

Чпвп - чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Отже, фондоозброєність дорівнює:

Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за наступними категоріями:

Термін одного обороту (Тоб) розраховується за формулою 3.4:

Тоб = Т/Ко, (днів) (3.4)

де Т - кількість днів у періоді,

Ко - коефіцієнт оборотності

Коефіцієнт оборотності (Коб) дорівнює (формула 3.5):

Коб = В / Фоб, (3.5)

де В-виручка від реалізованої продукції, грн;

Фоб - середньорічна вартість оборотних коштів

Розрахуємо коефіцієнт оборотності:

Коб= 4884000,00 / 1374085,68 = 3,55

Тоб = 360 / 3,55 = 101,28 (діб)

Висновки

Виробництво лазерних носіїв є доцільним, оскільки на українському ринку спостерігається великий попит на цей продукт в основному промислових підприємств з розповсюдження даних та населення. І хоча рівень виробництва лазерних дисків в Україні достатньо насичений, деякий прошарок споживачів потребує більш спеціалізованого виду продукції. Тому, ПП «Техлайф» може зайняти долю українського ринку спеціального типу напівпрофесійних лазерних носіїв та привабити споживача.

Виробнича програма підприємства передбачає випуск такого асортименту та за такою структурою: CD-носії - 26%, DVD-носії - 26%, MiniCD - 48%. Виходячи з місячної потужності підприємства та обсягів випуску продукції залежно від місяця плановий річний об’єм виробництва лазерних носіїв складає 1380000 шт. або 138000 упаковок.

Для розміщення виробництва підприємству необхідна площа у 700 м² для виробництва спеціалізованих лазерних дисків.

На підприємстві працює 31 працівник. Всі мають високий рівень акредитації і є досить досвідченими. Адмініструє виробництво 5 персон, задіяні у виробництві безпосередньо 15 чоловік, а також 2 інженера-технолога, 2 молодші технологи, 2 прибиральниці, 2 водія, 2 охоронця. Витрати на ФЗП у звітному році за місяць склало 69063,75 грн., а в рік ця сума складатиме 828765 грн.

Подібні статті по економіці

Рентабельність сільськогосподарського виробництва і шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ Сухоліське с. Сухоліси Київської області)
Сільське господарство є однієї з найважливіших галузей народного господарства. Воно виробляє продукти харчування для населення, сировину для переробної промисловості, забезпечує суспільство. Тому, актуальною проблемою в даний час є проблема подальшог ...

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.