Розділи економіки

Наслідки діяльності ТНК для України

Для України питання впливу ПІІ на зростання економіки через її транснаціоналізацію є питаннями майбутнього, але входження у СОТ та поширення відкритості економіки є сприятливими характеристиками інвестиційного клімату країни [25].

До загальних позитивних наслідків діяльності ТНК для України слід віднести:

- збільшення ВВП;

- збільшення податкових надходжень;

- стимулювання конкуренції;

- зростання ПП і зайнятості;

- приплив ПІІ;

- нові технології виробництва і управління;

Позитивні наслідки транснаціоналізації економіки полягають насамперед в отриманні доступу до додаткових джерел фінансового капіталу, нових технологій та потенціалу інновацій, у використанні сучасного організаційно-управлінського досвіду. Також у стимулюванні створення і виходу на зовнішній ринок національної високотехнологічної продукції, для якої орієнтиром є продукція іноземних філій вже адаптована до потреб світового ринку.

Негативні аспекти нестиковки діяльності ТНК з національними інтересами країни-реципієнта виникають внаслідок того, що в багатьох випадках цілі діяльності ТНК та критерії економічної ефективності, на які вони орієнтуються, не збігаються з цілями та критеріями країн, на території яких розташовані філії ТНК. Також негативний ефект виникає внаслідок інтеграції міжнародного виробництва, в межах якого формується специфічна система поділу праці всередині компаній, коли відповідні ланки мережі ТНК розміщують у тій країні, де вони можуть принести найбільший прибуток з позиції корпорації загалом [4].

ТНК в умовах національної економіки в основному орієнтуються на створення збутових мереж, просуваючи свій продукт на українському ринку, що негативно позначається на конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Українські споживачі фактично субсидують виробництва тих країн, де розміщується материнське підприємство оперуючої ТНК.

З одного боку, прихід ТНК - це позитивний аспект для вітчизняної економіки, оскільки корпорації демонструють високу продуктивність праці і капіталу, «приводять» у країну нові технології та ефективний менеджмент. З іншого боку - транснаціональні корпорації абсолютно байдужі до українського економічного комплексу в цілому, тому що орієнтуються на включення лише високоприбуткових сегментів української економіки в систему міжнародного поділу праці. Такий підхід загрожує депресією менш прибутковим галузям економіки [7].

ТНК пройшли певну еволюцію, результатом якої стало сьогоднішнє їх функціонування і вплив на економічну, політичну і соціальну сфери життя суспільства. Цей вплив має як позитивні, так і негативні аспекти.

Для України позитивними результатами ввозу капіталу варто визнати:

- створення можливостей розвитку її національної економіки на рівні сучасних техніки і технологій;

- росту зайнятості населення;

- розвитку інфраструктури (транспорту й інших комунікацій);

- росту життєвого рівня народу країни в остаточному підсумку.

До негативних наслідків можна віднести:

- ризики (економічні, фінансові, технологічні) через політичну нестабільність;

- скорочення можливостей прибуткового застосування капіталу у своїй країні;

- скорочення діяльності малого і середнього підприємництва або його витиснення СП з іноземним капіталом і т. п.

Загалом негативний вплив інвестицій ТНК на економічні процеси в Україні повинен бути нівельований збалансованою системою державного регулювання іноземних інвестицій, яка мусить мати кількісну оцінку економічної безпеки України внаслідок діяльності ТНК щодо співвідношення ввезеного капіталу, інтернаціоналізації галузей тощо.

Метою всіх регулюючих заходів прямих інвестицій ТНК є, з одного боку, створення зацікавленості ТНК у створенні структурних ланок в Україні за умови поліпшення галузевої структури економіки, а з другого - недопущення дискримінації національних товаровиробників та порушення рівноваги фондового ринку.

Важливим є і те, що в Україні спостерігається неспріятливий інвестиційний клімат, який спричинений соціально-політичною та макроекономічною нестабільністю. Тому, нам потрібно вжити ряд заходів, щоб його поліпшити. Усі заходи, які пропонуються для підвищення інвестиіційної привабливості української економіки для капіталу нерезидентів, поділяються на дві великі групи: заходи, що впливають на усіх інвесторів, и заходи, що впливають тільки на іноземних інвесторів. Також, це вдосконалення законодавчої бази, створення системи гарантій стабільності для забезпечення інноваційного розвитку, забезпечення зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження інноваційних технологій та ін. Найгостріші проблеми підвищення інвестиційної привабливості української економіки виникають у макроекономічній сфері. Розв'язувати їх слід з урахуванням інтересів как внутрішніх, так й іноземних інвесторів [12].

Однак для того, щоб присутність ТНК справляла позитивний вплив на національну економіку, необхідна відповідна політика з боку парламенту та уряду країни. В даній ситуації, переважні стимулюючі дії, спрямовані на активізацію їх інвестиційної діяльності.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Комплексна оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ Трембіта
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав суб'єктів господарювання у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану суб'єктів госп ...

Оцінювання політичних ризиків у системі управління суспільним розвитком глобалізації
Характерною ознакою суспільних процесів сучасності є збільшення масштабів впливу ризиків на фінансово-економічні процеси, зокрема, на сферу відповідальності держави - державний сектор економіки. За таких умов державне управління, під вплив ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.