Розділи економіки

Загальна характеристика ТНК: поняття, еволюція розвитку, типологія, причини виникнення

Транснаціональні корпорації (ТНК) в даний час є провідними суб'єктами міжнародної господарської діяльності. Вони перетворили світову економіку в міжнародне виробництво, забезпечили розвиток НТП у всіх його напрямках: технічного рівня і якості продукції; ефективності виробництва; вдосконалення форм менеджменту, управління підприємствами. Вони діють через свої дочірні підприємства і філії в десятках країн світу за єдиною науково-виробничої та фінансової стратегії, формованої в їхній «мозкових трестах», мають величезний науково-виробничий і ринковим потенціал, що забезпечує високий динамізм розвитку.

У науковій економічній літературі єдиного поняття або чіткого визначення транснаціональної корпорації не існує. Одним з перших, якщо не найпершим, є визначення багатонаціональної фірми, даної в 1960 році Ліенталем. Воно визначає ТНК як фірму, що діє більш ніж в одній країні. Проте, з самого початку виникнення ТНК учені не можуть прийти до спільної згоди з питання про кількість країн перебування ТНК, яке дозволило б кваліфікувати фірму як транснаціональну. Тому деякі вчені припустили, що для визначення ТНК цілком достатня наявність такого факту як діяльність фірми більш, ніж в одній країні [1].

В.А. Канашевскій пропонує узагальнюючий термін «міжнародні господарські об'єднання», істотними ознаками яких є створення на основі міжнародного договору і отримання прибутку як мету діяльності [8].

М.П. Бортова пише, що «ТНК - особлива форма організації господарської діяльності фірми, заснована на кооперації праці працівників підприємств, розташованих в різних країнах світу і об'єднаних єдиним титулом власності на засоби виробництва [1].

В.Л. Толстих розглядає поняття ТНК як узагальнююче, правовими формами вираження якого виступають транснаціональні юридичні особи, що створюються в результаті домовленості держав певного регіону визнавати на своїй території статус такої юридичної особи без проходження будь-якої додаткової процедури допуску до підприємницької діяльності на національному ринку.

На нашу думку найбільш вдалим є визначення ТНК, яке було визначене на конференціі ООН із торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Згідно з якою, транснаціональні корпорації - це компанії з використанням переважно однонаціонального акціонерного капіталу, управлінського контролю та інтернаціональної сфери діяльності. ТНК організують головну компанію в країні базування і дочірні компанії, філії по всьому світу [7].

З моменту виникнення в кінці XIX ст. транснаціональні корпорації істотно еволюціонували.

ТНК першого покоління діяли в межах колоніальних імперій кінця XIX - початку XX ст. Це колоніально-сировинні ТНК (картелі, синдикати, трести), основною метою яких було отримати доступ до дешевих джерел сировини.

ТНК другого покоління існували в період між двома війнами початку і середини XX ст. Це військові ТНК, діяльність яких була пов'язана головним чином з виробництвом озброєння, боєприпасів, амуніції.

ТНК третього покоління з'явилися на початку 60-х років з розвитком НТР та зростанням споживчого попиту - це техніко-споживчі компанії. Їх цілями були завоювання ринків збуту, джерел сировини, сфер застосування капіталів; вони широко використовують досягнення НТР і переваги міжнародної кооперації підприємств.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Концепція людського капіталу. Модель індивідуальної віддачі від інвестицій в людський капітал
Людина, її творчі якості і здібності, за допомогою яких вона перетворює навколишній світ і себе, традиційно займали центральне місце в соціальних та економічних науках. Одночасно з тим, інтенсивний розвиток матеріально-технічної бази в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.