Розділи економіки

Економічний зміст, нормативне регулювання та завдання обліку праці та її оплати

Заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу чи надані послуги. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Трудові відносини регулюють Кодекс законів про працю України від 24 березня 1995 р. №108/95-ВР “Про оплату праці”.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) визначені П(С)БО 26 “Виплати працівникам”, котрий затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601.

Згідно П(С)БО 26 є п’ять видів виплат працівникам, згрупованих за схожими ознаками, а саме: поточні виплати; виплати при звільненні; виплати по закінченню трудової діяльності; виплати інструментами власного капіталу підприємства; інші довгострокові виплати. [14]

Нарахування, виплату та облік заробітної плати потрібно проводити згідно з чинним законодавством, нормативними та інструктивними матеріалами, які регулюють трудові відносини. Бухгалтерський облік повинен забезпечити:

· точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг затрат праці;

· відображення обсягу виконаних робіт і затрат робочого часу кожним працівником по галузях і підприємству в цілому;

· правильне нарахування оплати праці кожному працівникові відповідно діючих положень;

· контроль за використанням фонду оплати праці;

· дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку;

· повний і своєчасний розрахунок з працівниками по оплаті праці;

· своєчасне складання та подання звітності по оплаті праці.

Забезпечуючи виконання зазначених завдань, бухгалтерський облік оплати праці має великий вплив на трудову дисципліну. Правильний облік мобілізує працівників на виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності виробництва.

Облік праці та її оплати повинен бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

Джерелом коштів на оплату праці в підприємствах є частина доходу на інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. В бюджетних установах і організаціях - це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок госпрозрахункової діяльності.

Фонд оплати праці є сумою коштів, призначених для оплати праці. Він включає основну, додаткову оплату праці та інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Соціально-економічні наслідки інфляції
Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на заб ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.