Розділи економіки

Система вартісних показників обсягу продукції

Результатом виробничої діяльності підприємства є продукція. За ступенем готовності розрізняють готову і неготову продукцію. Готова продукція - це продукція, яка готова до продажу і споживання населення або іншими інституційними одиницями. Найчастіше неготова продукція - це напівфабрикати і незавершене виробництво.

В статистиці промислових підприємств розрізняють готові вироби, напівфабрикати та незавершене виробництво. Готові вироби - це кінцеві продукти виробництва, які пройшли всі стадії обробки, а також мають документальне підтвердження підприємства і замовника про свою готовність та якість. Напівфабрикати - це неготові продукти, які закінчили обробляти у межах лише однієї одиниці (цеху).

Незавершене виробництво - це неготові продукти у процесі виробництва, які ще не набули закінченого товарного виду і не мають документального підтвердження підприємства і замовника про свою готовність.

У статистиці будівельних підприємств (організацій) готова продукція - це будинки і споруди, які повністю готові для використання населенням або інституційними одиницями, що документально підтверджено замовником. Незавершене будівництво - це неготові будинки й споруди, які не прийняті замовником.

У статистиці сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств готова продукція - це повністю готовий до споживання урожай сільськогосподарських культур, а також готова продукція тваринництва (м’ясо, молоко, яйця, мед, вовна тощо).

У статистиці транспортних підприємств готова продукція - це якісні, повністю надані послуги по перевезенню вантажів та пасажирів. Перевезення вантажів вимірюється вантажообігом у тонно-кілометрах, а пасажирів - пасажиро-обігом у пасажиро-кілометрах (на морському транспорті - у тонно-милях і пасажиро-милях). Обсяги вантажообігу і паса жирообігу обчислюють як суму добутку маси окремих видів вантажу (у тоннах) або кількості пасажирів і відстані, на яку вони перевозяться (у км або милях).

Продукція підприємства характеризується системою таких основних грошових показників:

) валова продукція (QB);

) товарна продукція (QТ);

) реалізована продукція (QР).

Валова продукція - це валовий випуск продуктів і послуг підприємства за певний період ( рік, квартал, місяць тощо). У валову продукцію включають готову продукцію, а також неготову продукцію, яка відпущена за межі підприємства, тобто:= вартість готових виробів + вартість напівфабрикатів, відпущених на сторону + продукція підсобних, побічних та допоміжних виробництв (цехів), яка відпущена на сторону + вартість робот на замовлення зі сторони ± зміна залишків незавершеного виробництва (залишки на кінець мінус залишки на початок даного періоду).

Товарна продукція - це продукція, що призначена до реалізації.

Реалізована продукція - це продукція, яка одержана замовником і оплачена ним (гроші надійшли на розрахунковий рахунок підприємства).

Динаміка обсягу продукції підприємства характеризується базисними і ланцюговими індексами фізичного обсягу продукції [1, с. 206-209].

ЗАДАЧА 1

варіація обчислення показник статистичний

За наведеними даними про якість ґрунтів, бальна оцінка коливається у межах від 0 до 100, та про урожайність озимої пшениці агрогосподарствах району, складіть ряди розподілу:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.