Розділи економіки

Система вартісних показників обсягу продукції

Результатом виробничої діяльності підприємства є продукція. За ступенем готовності розрізняють готову і неготову продукцію. Готова продукція - це продукція, яка готова до продажу і споживання населення або іншими інституційними одиницями. Найчастіше неготова продукція - це напівфабрикати і незавершене виробництво.

В статистиці промислових підприємств розрізняють готові вироби, напівфабрикати та незавершене виробництво. Готові вироби - це кінцеві продукти виробництва, які пройшли всі стадії обробки, а також мають документальне підтвердження підприємства і замовника про свою готовність та якість. Напівфабрикати - це неготові продукти, які закінчили обробляти у межах лише однієї одиниці (цеху).

Незавершене виробництво - це неготові продукти у процесі виробництва, які ще не набули закінченого товарного виду і не мають документального підтвердження підприємства і замовника про свою готовність.

У статистиці будівельних підприємств (організацій) готова продукція - це будинки і споруди, які повністю готові для використання населенням або інституційними одиницями, що документально підтверджено замовником. Незавершене будівництво - це неготові будинки й споруди, які не прийняті замовником.

У статистиці сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств готова продукція - це повністю готовий до споживання урожай сільськогосподарських культур, а також готова продукція тваринництва (м’ясо, молоко, яйця, мед, вовна тощо).

У статистиці транспортних підприємств готова продукція - це якісні, повністю надані послуги по перевезенню вантажів та пасажирів. Перевезення вантажів вимірюється вантажообігом у тонно-кілометрах, а пасажирів - пасажиро-обігом у пасажиро-кілометрах (на морському транспорті - у тонно-милях і пасажиро-милях). Обсяги вантажообігу і паса жирообігу обчислюють як суму добутку маси окремих видів вантажу (у тоннах) або кількості пасажирів і відстані, на яку вони перевозяться (у км або милях).

Продукція підприємства характеризується системою таких основних грошових показників:

) валова продукція (QB);

) товарна продукція (QТ);

) реалізована продукція (QР).

Валова продукція - це валовий випуск продуктів і послуг підприємства за певний період ( рік, квартал, місяць тощо). У валову продукцію включають готову продукцію, а також неготову продукцію, яка відпущена за межі підприємства, тобто:= вартість готових виробів + вартість напівфабрикатів, відпущених на сторону + продукція підсобних, побічних та допоміжних виробництв (цехів), яка відпущена на сторону + вартість робот на замовлення зі сторони ± зміна залишків незавершеного виробництва (залишки на кінець мінус залишки на початок даного періоду).

Товарна продукція - це продукція, що призначена до реалізації.

Реалізована продукція - це продукція, яка одержана замовником і оплачена ним (гроші надійшли на розрахунковий рахунок підприємства).

Динаміка обсягу продукції підприємства характеризується базисними і ланцюговими індексами фізичного обсягу продукції [1, с. 206-209].

ЗАДАЧА 1

варіація обчислення показник статистичний

За наведеними даними про якість ґрунтів, бальна оцінка коливається у межах від 0 до 100, та про урожайність озимої пшениці агрогосподарствах району, складіть ряди розподілу:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теоретичні засади методики аналізу фінансових інвестицій
Відомо, що основна мета діяльності кожного підприємства полягає у отриманні найбільшого прибутку. В процесі інвестиційної діяльності підприємство повинно так спланувати свою діяльність, щоб при найменшій сумі вкладень отримати найбільш ...

Регіональні особливості розвитку й розміщення продуктивних сил України
Подальший соціально-економічний розвиток України та інформатизація суспільства залежать від того, якою мірою будуть задіяні інтелектуальні та творчі можливості народу, здібності кожного громадянина. Це обумовлює необхідність нагромадже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.