Розділи економіки

Досвід економічної політики для забезпечення зростання економіки

«Новий курс» Ф. Рузвельта в ході подолання в США Великої депресії у 1929-1933 рр. ґрунтувався на елементах інституціональної моделі економічних перетворень, а особливо на кейнсіанській моделі регулювання. Це виявилось у стабілізації банківської системи країни таким чином, щоб відновити довіру населення до неї (страхування банківських депозитів, державні гарантії за вкладами тощо); удосконаленні соціального захисту (допомога на випадок безробіття та в старості); створенні адміністрацій з регулювання аграрного сектору, покращання трудового потенціалу тощо.

У повоєнний період розвинені країни Європи та інші в основному впроваджували кейнсіанську модель макрорегулювання. Австралія, Данія, Канада, Норвегія, Швеція застосували політику регіонального вирівнювання, здійснюючи державне фінансування шляхом створення інфраструктури в дотаційних регіонах.

Японське "економічне диво" базувалось на використанні інституціональної моделі розвитку. Мілітаризована економіка, яка мала тільки чотири великі корпорації ("дзайбацу"), була трансформована шляхом створення нових корпоративних структур - державних холдингів та великих компаній, що об'єднали виробничі комплекси технологічно пов'язаних виробництв, торгівлю і банківську діяльність. Значну підтримку як у промисловості, так і в сільському господарстві отримав малий бізнес. Нарощування експортного потенціалу відбувалось на основі збільшення конкурентоспроможності підприємств і заповнення внутрішнього ринку.

-ті роки XX ст. стали періодом, коли переважав розвиток ендогенної моделі зростання. Ця модель, особливо у країнах третього світу, на відміну від неокласичної, виступає за активізацію ролі держави в трансформаційній економіці переважно у питаннях перерозподілу ресурсів з метою задоволення потреб у суспільних товарах та послугах і стимулювання приватних інвестицій.

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.