Розділи економіки

Передумови формування сучасної структури національної економіки

Національна економіка України, що сьогодні вже набула ключових характеристик, притаманних економічній системі суверенної держави, пройшла непростий шлях свого становлення і розвитку, що були невіддільними від ряду принципових передумов. Відомо, що становлення і розвиток власне національної економіки розпочалися на початку 90-х років минулого століття та відбувалися одночасно та на фоні політичних трансформацій. Саме політичні передумови, внутрішнього і зовнішнього характеру визначили можливість становлення і розвитку національної економіки. Побудова і розвиток демократичної держави, формування сучасного громадянського суспільства, рішення щодо розбудови ринкової економіки, оптимізація державних структур управління, підвищення громадянської активності сформували ключові внутрішньополітичні передумови становлення і подальшого розвитку національної економіки.

До зовнішньополітичних передумов функціонування і розвитку національної економіки необхідно віднести відкритість економіки країни, багатовекторність зовнішньої політики, стабільність пріоритетів міжнародного співробітництва та дипломатичних відносин, моніторинг кон'юнктури зовнішніх ринків. Ці передумови визначають саму можливість становлення, функціонування і розвитку національної господарської системи на основі створення зовнішніх умов господарювання в країні, окремих регіонах, сферах та галузях економіки. Це важливо і тому, що окремі країни, відчуваючи обмеженість тих чи інших сировинних можливостей для розвитку своїх економік, практично не можуть успішно функціонувати без експортних товарних потоків для задоволення власних потреб у різних товарах і послугах.

Іншу, важливу та щільно пов'язану із попередньою групу передумов функціонування і розвитку національної економіки становлять ті, що можуть бути об'єднані в групу економіко-правових передумов. Вони включають у себе, насамперед, відносини власності, організаційно-правові форми господарювання, процеси виробництва, розподілу і перерозподілу, споживання та нагромадження, законодавчу базу, що регулює такі відносини.

Ключовим моментом для ринкових перетворень в економіці України і становлення національної економіки стала докорінна зміна відносин власності. Ці зміни включають в себе: всезагальні процеси приватизації та роздержавлення власності; акціонування; формування "середнього класу" власників; підвищення ступеня відкритості господарської системи; створення об'єктів змішаної економіки (спільних підприємств); наявність вільних економічних зон на території України; створення транснаціональних компаній, фінансово-промислових груп з метою збереження системи кооперації, що склалася та подальшого її розвитку; включення України в різні міжнародні союзи, наприклад "Світову організацію торгівлі", "Європейський союз" та ін.

Важливою передумовою стабільного розвитку національної економіки є чітке визначення та закріплення у стратегічних програмах і прогнозах соціально-економічного розвитку, довгострокових та середньострокових орієнтирів розвитку з обов'язковим визначенням завдань, термінів і механізмів їх реалізації, а також налагодження постійного моніторингу та контролю за їх досягненням.

В ряду передумов, що забезпечують ефективність становлення, функціонування і розвиток національної економіки створення відповідної нормативно-законодавчої бази, що регулює відносини власності, організаційно-правові форми ведення господарства, функціонування реального сектора, фінансово-кредитної системи, внутрішнього ринку і зовнішньоекономічних зв'язків.

До складу фундаментальних передумов становлення, функціонування і розвитку національної економіки входить група передумов світоглядного характеру - ідейно-культурні, соціально-психологічні, цивілізаційні. Серед них особливе місце займають менталітет нації, світоглядні позиції, засновані на принципах соціальної справедливості, колективізму, повага до культурних, ціннісних орієнтацій населення, ставлення до процесів глобалізації.

Подібні статті по економіці

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.