Розділи економіки

Сутність та значення прогнозування розвитку національної економіки

Сутність національного прогнозування зв'язана з визначенням припустимого спектра можливих варіантів розвитку національної економіки для ухвалення оптимального рішення. Прогноз розвитку національної економіки (національний прогноз) являє собою комплекс аргументованих припущень, виражених у якісній і кількісній формах і майбутніх параметрах дають, що представлення про, розвитку національної економіки.

Прогноз (грец. - передбачення) - це науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого стану.

Процес прогнозування передбачає наступні елементи:

а) аналіз сформованих закономірностей і тенденцій розвитку, що виявляються;

б) визначення можливих варіантів розвитку;

в) обґрунтування основних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки;

г) вибір способів і ресурсів для досягнення поставлених цілей;

д) розробку концепції соціально-економічного розвитку як системи, що включає:

зміст стратегічних цілей і пріоритетів соціально-економічної політики держави;

регламентацію найважливіших напрямків і засобів реалізації генеральних цілей.

Роль прогнозування національної економіки проявляється через його функції:

• Науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій національної економіки - передбачає з'ясування вихідного рівня і найсуттєвіших проблем та факторів торів, виявлення тенденцій і закономірностей, що визначатимуть подальший її розвиток.

• Оцінка об'єкта прогнозування на основі обраних альтернатив - розробка кількох варіантів майбутнього розвитку, їхній аналіз і порівняння за певними критеріями (мінімізація витрат, максимізація результату, часовий критерій, тощо).

• Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень - формування макроекономічного прогнозу передбачає розробку відповідних рекомендацій і пропозицій щодо набору і характеру конкретних заходів державного впливу (обґрунтування напрямків соціально-економічного розвитку, форм, методів та інструментів державного регулювання економіки для урядових структур).

• Оцінка можливих наслідків прийнятих рішень - запропоновані рекомендації мають супроводжуватися передбаченнями результатів майбутнього державного втручання (невтручання) в економічне життя суспільства.

Подібні статті по економіці

Інфляція та антиінфляційні заходи
Економічну теорію традиційно ділять на дві частини: макроекономіку та мікроекономіку. Ці терміни походять з грецької мови: “макро” означає велике, а “мікро” – мале. Макроекономіка виявляє властивості економіки як єдиного цілого, ек ...

Організація і техніко-економічне обґрунтування роботи потокової лінії для виготовлення деталі типу кришка
Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створюються у виробництві. Реформу ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.