Розділи економіки

Сутність та значення прогнозування розвитку національної економіки

Сутність національного прогнозування зв'язана з визначенням припустимого спектра можливих варіантів розвитку національної економіки для ухвалення оптимального рішення. Прогноз розвитку національної економіки (національний прогноз) являє собою комплекс аргументованих припущень, виражених у якісній і кількісній формах і майбутніх параметрах дають, що представлення про, розвитку національної економіки.

Прогноз (грец. - передбачення) - це науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого стану.

Процес прогнозування передбачає наступні елементи:

а) аналіз сформованих закономірностей і тенденцій розвитку, що виявляються;

б) визначення можливих варіантів розвитку;

в) обґрунтування основних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки;

г) вибір способів і ресурсів для досягнення поставлених цілей;

д) розробку концепції соціально-економічного розвитку як системи, що включає:

зміст стратегічних цілей і пріоритетів соціально-економічної політики держави;

регламентацію найважливіших напрямків і засобів реалізації генеральних цілей.

Роль прогнозування національної економіки проявляється через його функції:

• Науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій національної економіки - передбачає з'ясування вихідного рівня і найсуттєвіших проблем та факторів торів, виявлення тенденцій і закономірностей, що визначатимуть подальший її розвиток.

• Оцінка об'єкта прогнозування на основі обраних альтернатив - розробка кількох варіантів майбутнього розвитку, їхній аналіз і порівняння за певними критеріями (мінімізація витрат, максимізація результату, часовий критерій, тощо).

• Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень - формування макроекономічного прогнозу передбачає розробку відповідних рекомендацій і пропозицій щодо набору і характеру конкретних заходів державного впливу (обґрунтування напрямків соціально-економічного розвитку, форм, методів та інструментів державного регулювання економіки для урядових структур).

• Оцінка можливих наслідків прийнятих рішень - запропоновані рекомендації мають супроводжуватися передбаченнями результатів майбутнього державного втручання (невтручання) в економічне життя суспільства.

Подібні статті по економіці

Поняття зносу в теорії оцінки вартості
Серед елементів ринкової економіки окреме місце посідає нерухомість, що виступає як кошти виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торгові й інші будівлі і приміщення, і навіть інші будівлі) і предмета чи об'єкта спож ...

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.