Розділи економіки

Макроекономічне прогнозування та планування

Макроекономічне прогнозування направлено на вирішення наступних основних задач:

встановлення цілей розвитку, наприклад продовольчої проблеми;

находження оптимальних шляхів і засобів досягнення цілей;

визначення потреби в ресурсах для досягнення поставлених цілей розвитку;

розробку дій різних органів по досягненню поставлених цілей розвитку;

виявлення можливих дій протидіючих сил і їх впливу на вирішення проблеми.

Прогнози макроекономічних показників використовуються галузевими міністерствами, відомствами, підприємствами і їх об'єднаннями при розробці своїх прогнозів. На рівні держави задачі економічного передбачення повинні розглядатися взаємопов'язано. В процесі розробки прогнозу макроекономічного показника аналізується взаємодія цілей, способів і засобів їх досягнення, а також визначаються необхідні ресурси для реалізації. За характером прогноз цього рівня наближається до плану. Так, при прогнозуванні принциповою є наступна схема:

• цілі - теоретично досягнуті;

• шляхи і засоби досягнення - можливі;

• ресурси - імовірнісні.

При плануванні принципова схема виглядає інакше:

• цілі - рекомендовані чи обов'язкові;

• шляхи і засоби досягнення - детерміновані, чи однозначно визначені;

• ресурси - обмежені.

Макропланування тісно пов'язане з макропрогнозуванням, включає бюджетне і податкове планування, розробку державних програм, замовлень тощо. Основні напрямки економічного планування і прогнозування в масштабах країни визначають:

* суспільні потреби і необхідні для їх задоволення ресурси - матеріальні, трудові, фінансові;

* раціональні шляхи використання цих ресурсів;

* забезпечення збалансованості розвитку між сферами, галузями, видами діяльності і регіонами країни.

Прогнози макроекономічних показників, що використовуються в плануванні в якості засади для обґрунтування планів держави і регіонів, що враховуються в розрахунках:

* бюджетних планів;

* індикативних планів всієї країни і їх регіонів;

* державних програм;

* планів державних, регіональних і муніципальних підприємств, що входять в підприємницький сектор економіки країни.

Методологія прогнозування макроекономічних показників заснована на методології прогнозування:

) загальнонаукові чи логічні методи;

) міжнаукові;

) приватнонаукові.

Економічний прогноз- макропоказників має комплексний характер і розробляється з врахуванням інших прогнозів - демографічного, ресурсного, попиту, пропозиції, науково-технічного прогресу. Система прогнозування макроекономічних показників поки що не склалася, слід пройти шлях адаптації і удосконалення з врахуванням існуючого світового досвіду економічного прогнозування і особливостей суспільного розвитку в нашій країні.

Подібні статті по економіці

Лісовий комплекс України
Підприємства лісовиробничого комплексу зайняті заготівлею, механічною та хімічною переробкою деревини та інших лісових багатств. Основними його галузями є лісове господарство, власне лісова промисловість або лісозаготівельна, а також ...

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.