Розділи економіки

Структура ринку: типи і види

Досліджуються, в основному, чотири типи ринку, які найбільш чітко відрізняються між собою: ідеальний або чисто конкурентний ринок, чисто монопольний, монополістично конкурентний і олігополістичний.

Ідеальний ринок зустрічається на практиці дуже рідко. Найбільш повним критеріям такого ринку ідповідають біржові ринки (наприклад, біржовий ринок окремих видів цінних паперів або біржовий ринок сільськогосподарської продукції). На таких ринках кількість продавців і покупців настільки велика, що жодна людина або група не в змозі контролювати ринок за окремими видами цінних паперів або сільськогосподарською продукцією. Повною протилежністю ідеальної (досконалої) моделі ринку є чисто (абсолютно) монополізований ринок. Ринок чистої (абсолютної) монополії - це така ринкова ситуація, при якій панує монополіст в особі одного продавця або одного покупця. Ринок на якому багато покупців і лише один продавець продукції, якій немає заміни (рідкісна продукція), називається ринком продавця. Ситуація, коли на ринку багато продавців і є лише один покупець певного товару, називається ринком покупця або монопсонією. Ринок монополістичної конкуренції - це тип ринку, на якому відносно більша кількість невеликих фірм (виробників) пропонує схожу (подібну), але не ідентичну продукцію, підкреслюючи її специфічність або унікальність. Практично це така ринкова ситуація, коли договори складаються не за єдиною ринковою ціною, а в широкому діапазоні цін. Олігополія (від грец. оligos - нечисленний і poleo - продаю, торгую) - це ситуація на ринку, при якій невелика кількість фірм (3-9) займає пануюче становище у виробництві певних товарів. Крім розмаїття типів, поняття “ринок” об’єднує в собі також безліч різних видів ринків. В економічних дослідженнях види ринків класифікують за різними ознаками. За територіальним (географічним) положенням виділяють ринки місцевого, національного (внутрішнього) і світового рівня.

За функціональною ознакою або за економічним призначенням об’єктів ринкових відносин ринок можна умовно поділити на такі великі групи: ринок чинників виробництва, ринок товарів народного споживання, ринок послуг, ринок капіталу, ринок цінних паперів, ринок валюти, ринок інформації, ринок “ноу-хау”, ринок праці, ринок природних ресурсів. За характером продажу або за видами учасників ринкових договорів розрізняють оптовий (гуртовий) ринок, ринок роздрібної торгівлі, ринок державних договорів (закупівель).

В залежності від того, продається реальний товар чи тільки контракт (документально оформлений договір) на цей товар, розрізняють ринок реального товару і ф'ючерсний ринок. Розрізняють ринки прямого, безпосереднього продажу товарів і послуг споживачам і ринки непрямого, опосередкованого продажу, тобто через посередників. В залежності від характеру впливу держави в особі урядових органів на основних учасників ринкового процесу і їх взаємодії на ринку, розрізняють три типи ринків: нерегульований, частково регульований і регульований. За рівнем насичення ринки бувають рівноважні і нерівноважні. На рівноважному ринку попит і пропозиція на певний товар чи послугу збігаються, а на нерівноважному не співпадають. За ступенем дотримання законності виділяють легальний і нелегальний (тіньовий) ринки.

Відповідно до рівня розвиненості, розрізняють зрілий (розвинений) і нерозвинений (примітивний) ринки.

Подібні статті по економіці

Теоретичні підходи щодо регіонального розвитку сфери туризму як складової економіки регіону
Актуальність теми. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери для багатьох країн є на сьогодні однією з головних задач. Україна, яка розташована в центрі Європи на перехресті транспортних шляхів, і яка має для поступального розвитку своєї ...

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.