Розділи економіки

Сутність, функції та особливості виникнення ринку

Ринок - це сукупність відносин (актів) купівлі-продажу товарів і послуг; спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів. Він є механізмом розподілу товарів і послуг між членами суспільства шляхом добровільного обміну. Головними суб’єктами ринку є домашні господарства, фірми (підприємства), держава. Об’єктами ринкових відносин виступають різноманітні матеріальні і нематеріальні цінності (активи). Важливішими умовами виникнення та успішного функціонування ринку є: суспільний розподіл праці і спеціалізація; економічна відокремленість суб’єктів ринкового господарювання, яку дає приватна власність; вільний обмін ресурсів; величина трансакційних витрат. Суспільний розподіл праці означає, що в будь-якій господарській системі ніхто не може жити за рахунок повного самозабезпечення необхідними благами. Різні групи виробників займаються окремими видами господарської діяльності, що означає спеціалізацію у виробництві тих чи інших благ, цінностей. Спеціалізація, в свою чергу, визначається принципом порівняльної переваги, тобто здатністю виробляти блага при відносно меншій альтернативній вартості. Виробники мають різні навички, уміння, по-різному забезпечені обмеженими ресурсами. Це і примушує їх зосередитися (спеціалізуватися) на виробництві товарів, які мають відносно меншу альтернативну вартість у виробника. Ринок виконує багато функцій. Основними є: регулююча, розподільча, стимулююча, санаційна, інформаційна. Регулююча - найважливіша функція. Ринок - найбільш досконалий механізм саморегулювання товарного виробництва, формування основних пропорцій суспільного відтворення та розподілу ресурсів між окремими регіонами і галузями економіки. Він визначає “що”, “скільки”, “коли”, “для кого” і “як виробляти”. Він регулює зміни в економіці. Ринкова конкуренція шляхом переливу капіталу із однієї галузі в іншу сприяє формуванню оптимальної структури економіки, дає можливість розвиватися найбільш перспективним галузям народного господарства.

Розподільча функція. Ринок сприяє ефективному розподілу ресурсів,забезпечує ефективну безперервність відтворення пропорцій, збалансованість економіки. Стимулююча функція. Ринок виступає стимулятором економічного розвитку, прискорення науково-технічного і суспільного прогресу. Примушує виробників створювати суспільно-корисні, необхідні споживачам товари з найменшими витратами. Спонукає виробників використовувати науково-технічні нововведення, знижувати витрати ресурсів на виробництво одиниці продукції, покращувати якість товарів і послуг. Санаційна функція. Через ринкову конкуренцію відбувається очищення суспільного виробництва від економічно слабких, нестійких, нежиттєздатних підприємницьких структур і, навпаки, активно стимулюється розвиток ефективних. “Природний відбір” здійснюється твердо і навіть жорстко по відношенню до слабких підприємств. Інформаційна функція. Ринок являє собою багате джерело інформації, знань про стан справ в господарському житті, необхідних всім його суб’єктам. Через ціни, які постійно змінюються, ринок дає об’єктивну інформацію про кількість, асортимент і якість товарів і послуг, які доставляються на ринок. В результаті цього виробники можуть порівнювати свої індивідуальні витрати на вироблені товари з витратами конкурентів; споживачі - порівняти величину своїх доходів з ринковими цінами, з можливістю задовольнити свої потреби

Подібні статті по економіці

Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.