Розділи економіки

Інвестиційний потенціал держави

Інвестиційний потенціал держави характеризується як максимально можлива сукупність всіх власних ресурсів (фінансових, матеріальних, науково-технічних, кадрових), накопичених в результаті попередньої господарської діяльності вказаного суб'єкта, які можна використовувати для забезпечення інвестиційної діяльності (у формі капітальних вкладень) без порушення поточної господарської діяльності суб'єкта. Інвестиційний потенціал складається з сукупності макроекономічних чинників: внутрішній ринок, робоча сила, науково-технічний потенціал, природні ресурси та наявність інфраструктур.

Залучення прямих іноземних інвестицій для більшості країн стало ключовою компонентою національних стратегій економічного зростання.

Саме інвестиційний потенціал, його динамізм і ефективне використання створюють передумови для стійкого економічного зростання окремих організацій, галузей, регіонів, національного господарства в цілому.

Закономірним результатом використання інвестиційного потенціалу повинно бути, перш за все, створення якісно нових основних виробничих фондів як перспективних інноваційно-технологічних систем, що дають високу як технологічну так і соціальну віддачу. Реалізація інвестиційного потенціалу здійснюється не тільки в процесі створення капіталу (у формі основних виробничих фондів), але і при утворенні специфічних ресурсів (наприклад, людського капіталу, інформатизації).

В структурі інвестиційного доцільно виділяти наступні підсистеми:

* інвестиційна підсистема (що є інвестиційною програмою із заходами державної підтримки стосовно кожного інвестиційного проекту);

* нормативно-правове забезпечення (під яким слід розуміти систему норм і правил здійснення інвестиційної діяльності з метою отримання заходів державної підтримки);

* інформаційне забезпечення (система доведення інвестиційної інформації до потенційних інвесторів).

Подібні статті по економіці

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Основні стадії науково-дослідного процесу
Наукове дослідження - це цілеспрямований процес виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі, для використання їх у практичній діяльності людей. Методологія наукових досліджень у природознавчих, технічни ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.