Розділи економіки

Інвестиційний потенціал держави

Інвестиційний потенціал держави характеризується як максимально можлива сукупність всіх власних ресурсів (фінансових, матеріальних, науково-технічних, кадрових), накопичених в результаті попередньої господарської діяльності вказаного суб'єкта, які можна використовувати для забезпечення інвестиційної діяльності (у формі капітальних вкладень) без порушення поточної господарської діяльності суб'єкта. Інвестиційний потенціал складається з сукупності макроекономічних чинників: внутрішній ринок, робоча сила, науково-технічний потенціал, природні ресурси та наявність інфраструктур.

Залучення прямих іноземних інвестицій для більшості країн стало ключовою компонентою національних стратегій економічного зростання.

Саме інвестиційний потенціал, його динамізм і ефективне використання створюють передумови для стійкого економічного зростання окремих організацій, галузей, регіонів, національного господарства в цілому.

Закономірним результатом використання інвестиційного потенціалу повинно бути, перш за все, створення якісно нових основних виробничих фондів як перспективних інноваційно-технологічних систем, що дають високу як технологічну так і соціальну віддачу. Реалізація інвестиційного потенціалу здійснюється не тільки в процесі створення капіталу (у формі основних виробничих фондів), але і при утворенні специфічних ресурсів (наприклад, людського капіталу, інформатизації).

В структурі інвестиційного доцільно виділяти наступні підсистеми:

* інвестиційна підсистема (що є інвестиційною програмою із заходами державної підтримки стосовно кожного інвестиційного проекту);

* нормативно-правове забезпечення (під яким слід розуміти систему норм і правил здійснення інвестиційної діяльності з метою отримання заходів державної підтримки);

* інформаційне забезпечення (система доведення інвестиційної інформації до потенційних інвесторів).

Подібні статті по економіці

Проблема легалізації доходів на ринку капіталу
Сучасний розвиток української економіки неможливий без її послідовної інтеграції до міжнародних фінансових відносин. Тому сьогодні здійснюються активні кроки, спрямовані на приведення різних сфер народного господарства у відповідність ...

Модель монополістичної конкуренції
...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.