Розділи економіки

Монетарна теорія суспільного добробуту

В Україні теорія суспільного добробуту майже не досліджена, її вивчення дає цілісне уявлення про функціонування мікросистеми, допомагає визначити, як зміна ситуації на одному ринку трансформується у зміни на інших ринках. Потребує додаткового вивчення також перерозподіл ресурсів між окремими частинами загального ринку та досягнення найвищої загальної ефективності функціонування економічної системи. Необхідно погоджувати проблеми економіки добробуту з етичними принципами, подальший розвиток теорії добробуту вимагає використання більш багатої, у порівнянні з утилітаризмом, філософської традиції, пов'язаної з поняттями волі, прав, загальної взаємозалежності й визнання множинності етично значимих стверджень. Ця теорія може бути використана українськими ученими при подальшому дослідженні стану ринкової рівноваги і теорії корисності, які становлять основу теорії суспільного добробуту.

На противагу кейнсіанській теорії Мілтон Фрідмен висунули монетарну теорію визначення рівня національного доходу і монетарну теорію економічного циклу. Відповідно до цієї теорії, найважливіше значення має розбіжність між грошовим попитом і його пропозицією. Функція грошового попиту у монетаристів носить стійкий характер. Це означає, що економіка для свого нормального функціонування потребує стійкому збільшенні грошової пропозиції. Але грошова пропозиція відрізняється крайньою нестабільністю, причому ця нестабільність якраз і породжується політикою держави та центрального банку, які за допомогою кредитно-грошового регулювання намагаються боротися з економічними кризами. Саме в розходженні між грошовим попитом і пропозицією, в нестабільності грошової пропозиції бачать монетаристи причину нестійкості і циклічних коливань економіки. Монетаристи відкидають і кейнсіанську теорію дефіцитного фінансування економіки. Вони вважають, що бюджетний дефіцит жодною мірою не стимулює зростання економіки. Він або безпосередньо живить інфляцію, або, якщо його фінансування здійснюється за допомогою позик на ринках приватного капіталу, загострює конкуренцію на цих ринках, підвищує ставки відсотка і витісняє приватний капітал, знижуючи тим самим рівень інвестицій. Економічна політика, на думку монетаристів, повинна переорієнтуватися з безвідповідальних кейнсіанських рецептів антициклічного регулювання,ведуть до різких коливань грошової маси, і насамперед від дефіцитного фінансування до суворому регулювання грошей в обігу незалежно від характеру кон'юнктури. Економічна політика повинна відмовитися від недосяжного принципу «точного настроювання» економічної кон'юнктури і керуватися строгим «правилом», згідно з яким грошова маса повинна збільшуватися у відповідності довгостроковим темпом зростання національного доходу.

Подібні статті по економіці

Регіональна інвестиційна програма як форма державного управління інвестиційною діяльністю у регіоні
Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у регіональному розвитку продуктивних сил. Вихід української економіки з кризи пов'язаний передусім з відтворенням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу спря ...

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.