Розділи економіки

Охарактеризуйте інститут управління

Інститут управління в інституціональній системі економіки займає особливе місце, бо знаходиться у функціональному зв’язку з іншими зазначеними економічними інститутами - власністю, владою та трудом. Інститут управління є формою реалізації власності, а система інтересів господарських суб’єктів - об’єктом впливу методів управління. Організаційні форми управління також накладають відбиток на зміст і характер праці і є визначальними у відновленні мотивів до ефективної трудової діяльності. Підхід до трудової мотивації як до апріорно „вбудованої” у систему економічних відносин призводить до існування протиріччя між вимогами розвитку економіки до трудової поведінки працівників і реальному їх відношенню до праці у виробничій сфері. Реальна ж картина у виробничій сфері характеризується тим, що відокремлення робітника від власності безпосередньо визначає виникнення відносин відчуження від умов та результатів труда та опосередковано - від процесу труда.

До складу інститутів управління входять інститут законодавчої, господарської та законогарантійної влади.

Підвалини подолання відчуження працівників від процесу виробництва закладені у трансформації інституту управління з огляду його впливу на мотивацію праці та на формування ефективного механізму реалізації власності. Векторна спрямованість окресленої трансформації ґрунтується на переплетінні та взаємопроникненні функціональних проявів управління та праці, організаційно-правовим опосередкуванням її практичного здійснення є інституціональні форми (законодавство, колективні угоди, організаційна культура, делегування, організаційні форми кооперації та стимулювання праці тощо).

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Організація виконання складських операцій на переробному підприємстві та шляхи удосконалення їх організації
На складах виконується цілий комплекс різноманітних послідовно виконуваних операцій з надходження, зберігання і відпуску товарів. Ці операції в сукупності складають складський технологічний процес. Однією з умов раціонального складськ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.